Propunere dividend 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 

NOTA

  privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2019 in functie de disponibilul existent in conturile Companiei

 

 

In temeiul art. 14, alin. (1) lit.b) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 3/06.03.2020, supunem aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a distriburirii de dividende din rezultatul reportat, in considerarea urmatoarelor aspecte:

 

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019 s-a efectuat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv:

v  OG nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001;

v  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

v  Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003;

v  Ordinul ANRE nr. 53/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice;

 

Astfel, profitul contabil pe anul 2019 ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a repartizat pe urmatoarele destinatii:

1) - rezerva legala in suma de 5.354.023 lei, determinata in cota de 5% conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si repartizate conform prevederilor art. 1. alin1. lit. a) din OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) - alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege in suma de 51.752.203 lei, reprezentate de scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si repartizate conform prevederilor art. 1. alin.1 lit. c) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;

3) - alte repartizari prevazute de lege in suma de 38.924.731 lei, reprezentand parte din veniturile realizate in anul 2018 din alocarea capacitatii de interconexiune (sume nete de impozitul pe profit si de rezerva legala), partial in limita profitului net, repartizate conform prevederilor art. 1. alin.1 lit. d) din OG nr. 64/2001, coroborat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 si ale Ordinului ANRE nr. 53/2013 care prevad utilizarea veniturilor din alocarea capacitatilor de interconexiune pentru realizarea de investitii in retea pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de interconexiune.

Dupa repartizarea profitului contabil prevazuta la art.1 alin 2. din OG nr. 64/2001, Profitul se repartizeaza pentru destinatiile si in cuantumurile prevazute al alin.1 lit. e),f) si g), dupa deducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale prevazute la lit.a) ,b),c) si d), ale aceluiasi alineat, nu a ramas profit de repartizat la alte rezerve care sa constituie sursa proprie de finantare sau sa poata fi redistribuit ulterior sub forma de dividende.

La data de 30 martie 2017 a intrat in vigoare OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice care contine, printre altele, urmatoarele prevederi:

a)            sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve, existente la data intrarii in vigoare a ordonantei, se pot redistribui sub forma de dividende, incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016.

b)            incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, rezultatul reportat existent in sold la data de 31 decembrie a fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividende, prevederi aplicabile inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat in situatiile financiare ale anului 2016.

Trebuie avut insa in vedere ca orice suma distribuita ca dividende in cadrul acestei operatiuni va presupune necesitatea contractarii de catre Companie a unor finantari noi, in acelasi cuantum, in vederea reintregirii surselor de finantare a proiectelor de investitii strategice, aprobate in 2016 prin Planul de Dezvoltare pe 10 ani de catre ANRE si Ministerul Economiei.

Astfel, au fost analizate:

a.            Implicatiile financiare ale cadrului de reglementare – tariful de transport si tariful pentru serviciile tehnologice de sistem

Serviciul de transport: tariful de transport este reglementat in cicluri multianuale de 5 ani. In cadrul unui ciclu de 5 ani coordonatele principale ale tarifului sunt stabilite in avans (ex: costurile de operare si mentenanta necesare functionarii optime a retelei de transport, investitiile de modernizare si extindere a infrastructurii de transport existente, costul de finantare a investitiilor, cantitatea de energie electrica vehiculata in retea). Aceste coordonate devin elemente de calcul al venitului reglementat si al tarifului unitar pentru fiecare dintre cei 5 ani ai ciclului de reglementare.

Pentru ca activitatea de transport de energie este o activitate relativ constanta ca volum, veniturile care sunt asigurate prin metodologia de tarifare sunt uniformizate la nivelul celor 5 ani, chiar daca efortul investitional este diferit. Ca o consecinta a aplicarii metodei matematice de liniarizare a veniturilor in interiorul ciclului de reglementare de 5 ani, veniturile de baza planificate sa sustina efortul investitional major planificat pentru ultimii 2 ani tarifari ai ciclului de reglementare actual (cca. 2/3 din valoarea totala a planului de investitii pe 5 ani este concentrat in ultimii 2 ani) au fost astfel devansate catre primii ani, prin redistribuire si realocare.

Cu alte cuvinte, prin aplicarea liniarizarii s-a creat o asimetrie intre nevoile marite de finantare a investitiilor din ultimii 2 ani ai ciclului de reglementare si venitul furnizat de tariful de transport. Profilul venitului reglementat este diametral opus fata de profilul efortului investitional, iar rezervele de lichiditati acumulate in primii 3 ani ai ciclului actual de reglementare (01.07.2014-30.06.2017), obtinute prin realizarea unor profituri mai mari decat cele reglementate, au trebuit sa sustina deficitul de venit din ultimii 2 ani ai ciclului de reglementare (01.07.2017-30.06.2019).

Profitul mai mare obtinut in primii trei ani ai ciclului de reglementare a fost repartizat (in fiecare an) catre rezerve pentru constituirea surselor de finantare a investitiilor si nu in considerarea unei posibile redistribuiri sub forma de dividende la un moment viitor.

Obligatiile investitionale au fost si sunt deja asumate, prin planul de investitii aprobat de catre ANRE, majoritatea fiind contractate sau in procedura de contractare. Daca sursele proprii ale Companiei (fonduri aferente conturilor de rezerve) nu mai pot fi folosite in scopul finantarii investitiilor, datorita utilizarii acestora sub forma de dividende, singura solutie ramasa este angajarea in regim de urgenta a unor finantari noi, ca sa se compenseze in mod corespunzator ce nu va mai fi disponibil dupa redistribuire.

Serviciul de sistem: pe langa activitatea de transport al energiei electrice, Transelectrica este responsabila pentru mentinerea echilibrului productie-consum la nivelul Sistemului Electroenergetic National (SEN). In acest scop, Compania achizitioneaza servicii tehnologice de sistem de la producatorii de energie electrica calificati, mai exact rezerva un nivel corespunzator de capacitate de productie de la acestia. In schimbul rezervarii acestor capacitati de productie Transelectrica plateste respectivilor producatori preturi stabilite in mod liber prin mecanisme concurentiale (licitatii). Aceste plati sunt acoperite dintr-un tarif reglementat dedicat ce este aprobat anual de ANRE pe baza unor prognoze de plati cu regularizarea ulterioara a eventualelor excedente/deficite prin ajustarea tarifului reglementat in anii urmatori.

Transelectrica a acumulat in ultimii 3 ani un excedent substantial de venituri (cca. +100 milioane lei) fata de costurile efective cu serviciile de sistem achizitionate de la producatori. Pentru a compensa acest surplus realizat, la 01.07.2017 ANRE a redus in mod corespunzator tariful reglementat incasat de Transelectrica. Astfel, in perioada de 12 luni cu incepere de la 01.07.2017 s-a creat un deficit de finantare a achizitiei de servicii de sistem, in sensul in care venitul obtinut de Companie din tariful reglementat nu va fi suficient pentru acoperirea in integralitate a costurilor cu achizitia serviciilor de sistem necesare.

Suplimentar fata de deficitul creat prin reducerea tarifului, conditiile de piata s-au inrautatit semnificativ, iar preturile platite de Transelectrica pentru achizitia serviciilor de sistem au cunoscut cresteri accentuate. Astfel, achizitia acestor servicii de importanta critica pentru functionarea sigura a SEN pune o presiune foarte mare pe lichiditatile Transelectrica, indeosebi in sezonul de iarna.

 

b.            Analiza cadrului legal aplicabil

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, doar actionarii CNTEE Transelectrica au prerogativa sa adopte o hotarare AGA avand ca obiect distribuirea sub forma de dividende a unei sume de bani, cu conditia ca aceasta sa se incadreze contabil in soldul conturilor ”Alte rezerve” si ”Rezultatul reportat”. Hotararea AGA respectiva trebuie sa stabileasca concret suma exacta ce urmeaza a fi distribuita ca dividende (statul roman urmand a incasa efectiv aproximativ 58,59% din suma respectiva, proportional cu pachetul de actiuni detinut).

In momentul adoptarii hotararii AGA privind distribuirea sub forma de dividende a oricarei sume, compania devine titulara unei obligatii de plata certe, lichide si exigibile la data prevazuta in hotarare.

Pentru onorarea acestei obligatii ar trebui sa fie disponibile in mod concret, in numerar in conturile companiei, fondurile banesti necesare.

Cadrul normativ care guverneaza modul de determinare si plata al dividendelor este Legea societatilor nr. 31/1990. Astfel, in art. 67 din Legea nr. 31/1990 sunt definite dividendele ca o cota-parte din profit. Procedura de determinare a acestora este reglementata in art. 67 alin. (2) coroborat cu art. 111 din Legea nr. 31/1990 si prevede ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are competenta sa fixeze dividendul.

In cazul intreprinderilor publice, modul de repartizare a profitului este stabilit de catre OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

La data de 30 martie 2017 a intrat in vigoare OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice care continea, printre altele, ca ,, incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, rezultatul reportat existent in sold la data de 31 decembrie a fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividende, prevederi aplicabile inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat in situatiile financiare ale anului 2016.

In concluzie, actionarii unei intreprinderi publice au dreptul discretionar de a stabili ca soldul contului ”Alte rezerve” si ”Rezultat reportat” sa fie redistribuit sub forma de dividende, actionarii putand sa ia aceasta decizie in AGA.

c.            Situatia altor reserve si a rezultatului reportat la 31.12.2019

In tabelul urmator este prezentat soldul rezervelor aflate la dispozitia Transelectrica (amortizare, fonduri nerambursabile, tarif de racordare, imprumuturi) pentru finantarea investitiilor realizate/ programate de Companie si soldul rezultatului reportat.

                                                                                                                                 lei

Cont contabil

Rezerve constituite/Denumire cont

Baza legala pentru constituirea rezervelor

Sold la 31.12.2019

1068.01.01

Surse proprii de finantare constituite din profit

OG nr. 64/2001, art. 1 lit.g)  constituire pentru finantarea investitiilor Companiei din surse proprii

                     -      

1068.01.02

Alte surse de finantare din venituri din alocarea capacitatii de interconexiune

 Prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 si ale Ordinului ANRE nr. 53/2013 in vederea realizarii de investitii in retea pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de interconexiune

        18,720,963    

1068.03

Fond de dezvoltare

(Ord. 54/1997)

                  135    

1068.04

   Fonduri proprii pentru majorarea capitalului social

HG nr.834/1991 si HG nr.107/30.01.2008- Valoarea terenurilor pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de prorietate si care vor majora capitalul social al Companiei

         3,282,857    

1068.05

   Alte fonduri

Prevederi legislatie fiscala

            108,420    

1068.07

Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale, din operatiuni export

Prevederi legislatie fiscala

              81,846    

1068.08

Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale, din dif. curs aferente disponibil in valuta

Prevederi legislatie fiscala

            119,711    

1068.09

Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale, din amortizare accelerata

Prevederi legislatie fiscala

            757,083    

1068.10

Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale reduceri sau scutiri de majorari de intarziere

Prevederi legislatie fiscala

              23,915    

1068.12

   Prime de emisiune

Constituire la data realizarii Ofertei Publice Primare Initiale de Vanzare de Actiuni ale Companiei

49,842,552

1068.14

   Rezerve aferente profitului reinvestit

Prevederi legislatie fiscala

      171,229,243    

1068.15

Surse proprii de finantare din venituri din alocarea capacitatii de interconexiune constituite 

Prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 si ale Ordinului ANRE nr. 53/2013 in vederea realizarii de investitii in retea pentru mentinerea sau cresterea capacitatilor de interconexiune

      317,609,935    

 

   TOTAL  „Alte rezerve”

 

      561,776,660    

Tabel 1 Situatia altor rezerve

Suma corespunzatoare rezultatului reportat (ct. 117) la data de 31.12.2019 este de 699.291.897 lei si este prezentata in tabelul urmator:

 

Cont

contabil

Denumire cont

Sold la 31.12.2019

1175

Rerezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, din care:

      699,291,897    

1175.01

surplusul realizat din rezerve din reevaluare - impozabil la modificarea destinatiei

      674,974,228    

1175.02

 surplusul realizat din rezerve din reevaluare - neimpozabil la modificarea destinatiei

        24,317,669    

 

TOTAL „Rezultat reportat”

      699,291,897    

Tabel 2 Situatia Rezultat Reportat

Rezultatul reportat inregistrat de Companie la 31 decembrie 2019 este determinat de aplicarea prevederilor OMFP nr. 881/2012  privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, precum si de aplicarea prevederilor Standardului International de Contabilitate - IAS 16 - Imobilizari corporale, paragraful 41 “o parte din surplus poate fi transferata pe masura ce activul este folosit de entitate.

In acest caz, valoarea surplusului transferat ar fi diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate a activului si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului”.

d.            Analiza financiara a disponibilitatilor banesti

Situatia detaliata a conturilor de trezorerie ale Transelectrica la 31.12.2019, se regaseste in tabelul urmator.

 

Tabel 3 Situatia disponibilitatilor banesti

Numerarul restrictionat reprezinta sume aflate in tranzit in conturile Transelectrica in calitate de administrator al schemei, derulator sau ca urmare a unor activitati ce decurg din legislatia secundara, dupa caz. Pe cale de consecinta, Transelectrica nu poate schimba destinatia acestor fonduri ci are obligatia de a le gestiona (intrari – iesiri).

 

Precizam ca profiturile mai mari decat nivelul reglementat, asa cum au fost ele descrise in capitolul corespunzator cadrului de reglementare sunt recuperate de ANRE prin reduceri ulterioare ale tarifului de transport, fapt ce ar putea afecta constrangerile impuse de indicatorii financiari (covenanti) inclusi in contractele de finantare existente la nivelul Companiei, precum si eventualele finantari ulterioare.

 

Astfel, conform situatiei detaliate mai sus, la 31.12.2019, conturile de numerar ale Companiei se prezinta astfel:

Total numerar Companie: 405,649,313 lei, din care:

·         Numerar disponibil 154,557,807 lei

·         Numerar restrictionat 251,091,506 lei

 

Din numerarul disponibil de 154,557,807 lei, Compania are obligatii de plata curente pentru asigurarea capitalului de lucru privind activitatea operationala (salarii, utilitati, chirii, mentenanta etc.), investitii in aflate in curs, precum si o posibila majorare de capital catre fililala  SMART SA in valoare de 24,000,000 lei.

 

Concluzie:

Avand in vedere cele de mai sus, suma ce poate fi distribuita ca dividend din surplus din rezerve din reevaluare impozabil la modificarea destinatiei este 35,185,508 lei.

In temeiul art. 14, alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al CNTEE Transelectrica SA actualizat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 03/06.03.2020, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea de dividende in cuantum de 35,185,508 lei din soldul contului 1175.01, “rezultat reportat’’, respectiv,aprobare distribuire dividend brut de 0,48 lei/actiune pentru toti actionarii inregistrati la data de inregistrare de 04 iunie 2020, ex-date 03 iunie 2020 cu Data inceperii Platii 25 iunie 2020. Detaliile procedurii de plata vor fi aduse la cunostinta publicului investitor, ulterior aprobarii de catre AGOA din data de 28/29.04.2020, printr-un comunicat diseminat prin intermediul institutiilor pietei de capital, intr-un ziar de circulatie nationala si publicat pe site-ul www, transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori/Actiuni/Dividende,

 

  

Presedinte

Membru

Membru

Membru

Membru

Catalin NITU

Andreea-Mihaela MIU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Corneliu-Bogdan MARCU

Adrian MOISE

 

 

Director UEFA                                                                        Manager DSFTM

Ana Iuliana DINU                                                                     Florin STANCIU

 

VIZAT,

P Director DJC                                                                              Manager,

Dan-Cristian Filip LAZARESCU                                           Alina-Elena TEODORU