Propunere dividend - AGOA 22.04.2020

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 19 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·       Propunere dividend brut pe actiune in valoare de 1,61 RON, din care 1,39 RON aferent rezultatului anului 2019 si 0,22 RON aferent rezultatului reportat

 

 

In sedinta din 19 martie 2020, Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avizat, in vederea inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22 (23) aprilie 2020, urmatoarele:

 

(1)         Dividendul brut de 1,61 RON/actiune, tinand seama de faptul ca:

·         dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2019, sunt in suma de 535.737.136 RON;

·         dividendele cuvenite actionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat, sunt in suma de  84.792.928  RON;

·         dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social;

·         capitalul social al societatii este de 385.422.400 RON, divizat in 385.422.400 actiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominala de 1 RON

 

(2)         Termenul de plata a dividendelor cuvenite actionarilor, respectiv plata dividendelor incepand cu data de 24 iulie 2020, tinand seama de faptul ca:

·         societatea are obligatia de a plati dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, iar

·         termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale societatii este de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar

·         data platii dividendelor stabilita de AGA trebuie sa fie o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor.

 

Consiliul de Administratie a stabilit totodata urmatoarele:

 

(1)     Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor (tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.) la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

 

(2)       Valoarea neta a dividendelor va fi calculata astfel:

        i. valoarea bruta a dividendelor aferenta fiecarui actionar va fi calculata prin inmultirea numarului de actiuni detinute la Data de Inregistrare cu valoarea dividendului brut pe actiune, suma rezultata fiind rotunjita in plus sau in minus la doua zecimale;

              ii.    impozitul pe dividende va fi calculat aplicand cota de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor calculata conform punctului i), suma rezultata fiind rotunjita conform prevederilor legale;

            iii.     valoarea neta a dividendelor va fi reprezentata de diferenta dintre valoarea bruta a dividendelor si impozitul pe dividende aferent.

 

(3)      Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

 

Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile precum  si art. 12 alin. 4 lit. b) din Actul constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa fixeze dividendul.

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU