Propunere initiala dividend pentru 2019

SNP OMV PETROM S.A.

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 6 februarie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

 

Eveniment important de raportat:
Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Pe baza rezultatelor preliminare, precum si a fluxului de trezorerie extins solid obtinute in 2019, Directoratul OMV Petrom S.A. propune un dividend in valoare bruta de 0,031 lei/actiune pentru anul financiar 2019.

Aceasta propunere initiala a fost prezentata si Comitetului de Audit si respecta politica actuala de dividende, asa cum este publicata pe pagina de internet a OMV Petrom S.A.

Propunerea finala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019  va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2020 ulterior aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere, urmare a revizuirii de catre Comitetul de Audit.

 

 

Christina Verchere                                                                        Alina Popa

Director General Executiv                                                               Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                              Membru al Directoratului