Propunere repartizare profit net 2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

PROPUNEREA DIRECTORATULUI SI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

privind repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2018, fixarea dividendului brut pe actiune

- punctul 4 al ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. din data de 24 / 25.04.2019

In situatiile financiare anuale intocmite de societate pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018, conform I.F.R.S., astfel cum acestea sunt supuse aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, cu privire la profit, sunt prezentate urmatoarele date:

- lei -

Venit net din exploatare

92.205.074

Total cheltuieli operationale

28.200.219

Profit brut (inainte de impozitare)

64.004.855

Impozit pe profit

-

Profit net de repartizat

64.004.855

Directoratul si Consiliul de Supraveghere ale S.I.F. Transilvania propun si recomanda Adunarii Generale Ordinare a actionarilor ca profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2018 sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Nr.

crt.

Destinatie

Suma (lei)

1.

Rezerve legale

3.200.242,75

2.

Dividende

26.165.569,94 lei

( 0,0121 lei / actiune)

3.

Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profit

34.639.042,31

TOTAL profit net realizat si repartizat

64.004.855

Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare se fixeaza la 0,0121 lei/actiune, reprezentand un randament de 5,58 % prin raportare la pretul mediu de tranzactionare a actiunilor SIF3 pe piata BVB-REGS in perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Valoarea propusa pentru dividendul brut cuvenit actionarilor pentru exercitiul financiar 2018:

· este in concordanta cu politicile de remunerare a actionarilor S.I.F. Transilvania si ia in considerare profitul efectiv realizat de societate in conformitate cu prevederile BVC .

· conduce la realizarea de catre actionari a unui randament de 5,58 % prin raportare la pretul mediu de tranzactionare a actiunilor SIF3 pe piata BVB-REGS in perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Plata dividendelor din profitul realizat in exercitiul financiar 2018 se va face conform prevederilor legale in vigoare. Eventualele costuri aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari. Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare vor fi stabilite de catre Directorat si vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel putin in ziarul Bursa si care va fi postat pe website-ul societatii: www.siftransilvania.ro.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2018 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare ce va fi aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Directoratul si Consiliul de Supraveghere au propus si au supus spre aprobare adunarii generale a actionarilor ca data de inregistrare sa fie 03.10.2019 , iar data platii sa fie 24.10.2019 .

Consiliul de Supraveghere

Presedinte

Ec. Stefan Szabo

Directorat,

Presedinte Executiv/ Director General,

Dr. ec. Mihai Fercala

propuneri repartizare profit_2018