Raport anual 2016

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

COMUNICAT DE PRESA

 

Bucuresti, 20 aprilie 2017

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-a reunit pe 20 aprilie 2017, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 11 aprilie 2017. La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand  85,76 % din capitalul social al bancii.

AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2016, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii, descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2016, propunerea Consiliului de administratie de distribuire a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei / actiune, plata dividendelor in data de 30 mai 2017 si data platii amanate  de 30 noiembrie 2017, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2017, remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2017 si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si  remuneratia directorilor, precum si numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2017.

De asemenea AGA Ordinara a aprobat numirea domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER in calitate de administrator neexecutiv,  pentru un mandat de 4 (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare si termenul mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei), reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv al domnului Jean-Luc Andre Joseph PARER, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18 octombrie 2017 si imputernicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acestia.

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 8 mai 2017 ca ex date conform art. 2 si art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, respectiv data de 9 mai 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2016 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit,  de  la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.