Raport anual 2016

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raport: 25.04.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Eveniment important de raportat:

Raportul anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si anexei nr. 32 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Raportul anual al exercitiului financiar 2016 cuprinde:

(i)     Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

 

(ii)   Situatii financiare anuale individuale auditate la 31 decembrie 2016 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent;

 

(iii) Situatii financiare anuale consolidate auditate la 31 decembrie 2016 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent.

 

Principalele rezultate

Indicatori (Mii LEI)

2016

2015

Variatie

Cantitate de energie vanduta (GWh)

10.457

10.824

-3,4%

Venituri din exploatare

1.680.220

1.782.998

-5,8%

Cheltuieli din exploatare

(1.046.072)

(1.129.096)

-7,4%

EBITDA

634.148

653.902

-3,0%

Depreciere si amortizare

(474.780)

(493.762)

-3,8%

EBIT

159.368

160.139

-0,5%

Venituri /(Cheltuieli) financiare nete

(29.004)

18.185

-

Profit brut

130.364

178.324

-27%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(17.915)

(29.180)

-39%

Profit net

112.450

149.144

-25%

*) Extras din situatiile financiare individuale auditate pentru exercitiul financiar incheiat

la 31 decembrie 2016, sume rotunjite in mii lei.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

Daniela Lulache                                                                                                                     

Director General