Raport anual 2017

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 COMUNICAT DE PRESA

 

Bucuresti, 19 aprilie 2018

 

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale

 Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-a reunit pe 19 aprilie 2018, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 10 aprilie 2018. La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand  83,28 % din capitalul social al bancii.

AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2017, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii, descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2017, propunerea Consiliului de administratie de distribuire a 83% din profitul distribuibil de 1 380 383 179 lei, fixarea dividendului brut la 1,64 lei / actiune, plata dividendelor in data de 31 mai 2018 si data platii amanate 30 noiembrie 2018, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2018, remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si remuneratia directorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018  precum si numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2018.

De asemenea, AGA Ordinara a aprobat: numirea domnului Francois BLOCH in calitate de administrator,  pentru un mandat de 4 ani si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare si termenul mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei), respectiv reinnoirea mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 24.10.2018 si imputernicirea domnului Petre BUNESCU - Membru al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

 De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 8 mai 2018 ca ex date, respectiv data de 9 mai 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2017 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit,  de  la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.

Va rugam sa accesati linkul de mai jos pentru a vizualiza Raportul Anual 2017.