Raport anual 2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Data raport: 26.04.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Eveniment important de raportat:

Raportul anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si anexei nr. 32 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

 

Raportul anual al exercitiului financiar 2017 cuprinde:

(i)     Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

 

(ii)   Situatii financiare anuale individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent;

 

(iii) Situatii financiare anuale consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent.

 

 Principalele rezultate

 

In anul 2017, SNN a obtinut un profit net de 303.876 mii lei. Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare individuale simplificate auditate la data si pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2017:

Mii Lei

2017

(auditat)

2016

(auditat, retratat)

Variatie

Venituri din exploatare, din care:

1.932.900

1.680.220

15,0%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

1.884.741

1.620.770

16,3%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(1.060.388)

(1.048.907)

1,1%

EBITDA

872.512

631.313

38,2%

Depreciere si amortizare

(497.185)

(474.392)

4,8%

EBIT

375.327

156.921

139,2%

Cheltuieli financiare nete

(18.449)

(29.004)

-36,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(53.002)

(14.721)

260,0%

Profit net

303.876

113.196

168,5%

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

   Extras din situatiile financiare individuale auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, sume rotunjite in mii lei.

 

 

Principalii factori care au contribuit la rezultatele din anul 2017 comparativ cu anul trecut:

Ø  Cresterea cantitatii de energie produsa neta la 10.580 GWh in 2017 fata de 10.388 GWh in 2016, pe fondul duratei mai scurte a opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda din anul 2017 fata de Unitatea 1 in anul 2016, cand au fost realizate lucrari extinse de mentenanta ce se realizeaza o singura data pe durata de viata initiala a reactorului.

Ø  Cresterea cu 38,2% a EBITDA fata de anul precedent, in principal ca urmare a cresterii profitului  din exploatare cu 139,2%, influentat de cresterea cu 16,3% a veniturilor din vanzarea energiei electrice

Ø  Reducerea procentului de energie vanduta pe piata reglementata de la 13,9% in 2016 la 5,7% in 2017

Ø  Cresterea pretului mediu de vanzare aferent contractelor bilaterale incheiate pe pietele OPCOM cu livrare in anul 2017 cu 3,23% fata de nivelul inregistrat in 2016 (pret mediu fara tariful de transport a energiei electrice in retea).

Ø  Cresterea pretului mediu ponderat pe PZU de la 138,58 lei/MWh in 2016 la 207,14 lei/MWh in 2017 (pret mediu fara tariful de transport a energiei electrice in retea), care a impactat pozitiv rezultatul din vanzari chiar si in conditiile reducerii cantitatii de energie vanduta de SNN pe acest segment marginal de piata in 2017, politica SNN fiind una de vanzare in conditii crescute de predictibilitate si stabilitate a pretului pe contracte bilaterale cu durate lungi de timp.

 

Productia de energie electrica in anul 2017

 

Productie energie

2017

2016

Unitatea 1

Unitatea 2

Total

Unitatea 1

Unitatea 2

Total

Productie bruta (GWh)

5.986

5.523

11.509

5.196

6.090

11.286

Productie neta (GWh)

5.485

5.095

10.580

4.766

5.622

10.388

Factor de capacitate (%)

97,14

89,72

93,43

83,78

99,09

91,44

Vanzarea de energie electrica in 2017

 

Indicator [lei]

2017

2016

GWh

Valoare

[mii lei]

GWh

Valoare

[mii lei]

Vanzari de energie electrica, din care:

10.745

1.882.545

10.458

1.618.747

Contracte reglementate

609

96.738

1.455

236.675

Contracte pe piata libera

10.136

1.785.807

9.003

1.382.072

- Contracte OPCOM

7.720

1.286.224

5.975

964.387

- PZU/PI

2.388

494.661

3.001

415.873

- Piata de echilibrare*)

28

4.922

27

1.812

*) Valori aferente dezechilibrelor pozitive valorificate pe Piata de Echilibrare, potrivit conventiilor incheiate cu operatorul de transport si sistem Transelectrica S.A. si a rezultatelor decontarilor interne in cadrul PRE Ciga Energy.

 

In anul 2017, cantitatea de energie electrica vanduta pe contractele reglementate a reprezentat circa 5,7% din totalul vanzarilor, SNN reducandu-si dependenta de contractele reglementate fata de anul 2015, cand acest procent era de 20,8% si fata de anul 2016, cand au reprezentat 13,9%. Veniturile obtinute din vanzarile de pe piata reglementata in anul 2017 au reprezentat aproximativ 5,1% din totalul veniturilor, in timp ce in 2016 reprezentau 14,6%. Incepand cu anul 2018, ANRE nu mai atribuie producatorilor cantitati de energie pentru vanzarea pe piata reglementata.

 

Pe piata centralizata a contractelor bilaterale, pretul mediu inregistrat de SNN a cunoscut o fluctuatie semnificativa in anul 2017: de la un pret minim de 158,06 lei/MWh in trimestrul II, la un pret maxim de 178,12 lei/MWh in trimestrul IV. Preturile aferente fiecarei luni din 2017 au fost influentate de ponderea energiei produse din surse regenerabile in Sistemul Energetic National, de impactul energiei produse din surse hidro, precum si de scaderea tariful de transport zonal al energiei electrice (Tg) incepand cu luna iulie 2017 (cu 0,29 lei/MWh), dar intr-o proportie mai mica decat au fost preturile medii ponderate calculate pentru totalitatea tranzactiilor inregistrate pe piata angro, datorita ponderei crescute a contractelor cu perioade de livrare medii in portofoliul SNN.  Pretul mediu de vanzare aferent contractelor incheiate pe pietele OPCOM cu livrare in anul 2017 a fost cu 2,43% mai mare decat cel inregistrat in anul 2016.

 

Cantitatea vanduta pe piata spot (PZU si PI) de catre SNN in anul 2017 a reprezentat aproximativ 22,2% din totalul vanzarilor in anul 2017 fata de 28,7% in anul 2016, si de 10,2% in anul 2015. Scaderea ponderii a fost generata cu preponderenta de cresterea volumului de energie electrica contractat pe platforme bilaterale in special in trimestrul II, asociata cu productia crescuta ca urmare a unui numar mai mic al orelor de oprire a unitatilor CNE. Pretul mediu de vanzare obtinut de SNN in piata spot in 2017 a fost superior celui obtinut prin contracte, urmand evolutia preturilor medii stabilite pe pietele spot din Europa. Pretul anual mediu ponderat realizat de SNN pe PZU a fost de 208,32 lei/MWh, in crestere fata de valoarea corespunzatoare anului 2016, de 141,30 lei/MWh.

 

Programul de investitii

 

Valoarea totala a programului de investitii pe anul 2017 este de 231.593 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program avizat prin Decizia nr. 10/22.02.2017 a Consiliului de Administratie al SNN si aprobat prin Hotararea nr. 1/29.03.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 fata de perioada comparativa a anului 2016 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii lei]

Realizat

(01.01 - 31.12)
[mii lei]

Grad de realizare

(01.01 - 31.12)
(%)

2017

231.593

92.751

40,0%

2016

255.394

131.654

51,5%

 

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/inlocuire a unor sisteme, din considerente de natura economica – reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite cu impact pozitiv asupra eficientei, sau din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului).

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2017 a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator (Unitatile 3 si 4 pentru care este prevazuta in buget suma de 2 milioane Euro reprezentand contributia SNN in cadrul societatii de tip IPP, suma ce va fi cheltuita dupa infiintarea acesteia), inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

In analiza gradului valoric trebuie luat in considerare faptul ca acesta poate diferi de gradul de realizare fizic; astfel, daca un proiect de investitii a fost finalizat cu succes, gradul de realizare fizic este de 100% insa gradul de „realizare” valoric poate fi subunitar, respectiv mai mic de 100%, daca proiectul a fost implementat la un cost mai mic decat sumele bugetate; aceste economii reprezinta beneficii pentru societate, deoarece aceleasi rezultate se obtin cu resurse mai mici.

 

Investitiile principale efectuate de SNN sunt in legatura cu operarea si mentenanta Unitatilor 1 si 2 si sunt recunoscute in categoria de investitii numai acele cheltuieli care indeplinesc criteriile de recunoastere ca activ; in afara cheltuielilor capitalizate, programele de mentenanta preventiva si corectiva anuale si multi - anuale implica alocarea fondurilor necesare care se regasesc in cheltuielile de exploatare ale perioadei in care apar (exemplu: reparatii si mentenanta, piese de schimb etc).

 

In cursul anului 2017, au fost derulate 39 de proiecte de investitii la CNE Cernavoda, dintre care 3 reprezinta obiective investitionale majore multi anuale: Depozitul Intermediar de Combustibil Ars cu implementare etapizata, Modernizarea si extinderea sistemului de protectie fizica si Imbunatarirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima, cu o valaorea totala prevazuta in programul de investitii pe anul 2017 este de 80.972 mii lei.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

Va rugam sa accesati linkul de mai  jos pentru a vizualiza Raportul Anual 2017.

 

 

Cosmin Ghita                                                                                                             

Director General