Raport anual 2017

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 4495/27.04.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 si 15/2004, precum si ale Codului B.V.B., S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca Raportul anual pentru exercitiul financiar din anul 2017, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este disponibil incepand cu data de 27.04.2018, astfel:

- pe website-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro, Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice”

- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro si

- la sediul societatii, din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Raportul anual 2017 include:

- Raportul Directoratului pentru anul 2017, intocmit conform Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

- Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2017;

- Propunerea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere privind repartizarea profitului net realizat de societate in anul 2017;

- Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 29.12.2017 si situatia detaliata a investitiilor, intocmite conform Anexelor 16 si 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;

- Raportul auditorului independent si situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu Norma A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

- Declaratia reprezentantilor legali ai societatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale art. 1121 alineat (1) litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

- Bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2018;

Informatii suplimentare cu privire la Raportul anual 2017 se pot obtine la telefon 0268/40.11.33 si 0268/40.11.34, persoane de contact: d-na Diana Veres-Director Economic si d-na Adriana Boian-Expert financiar-bancar.

Mihai Fercala Iulian Stan

Presedinte Executiv/ Vicepresedinte Executiv/

Director General Director General Adjunct