Raport anual 2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoriatea de Supraveghere Financiara – Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si Codului BVB

Data raportului: 31 mai 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Cod LEI: 254900OLXOUQC90MO36

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Comunicat – Disponibilitate raportare anuala 2017

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor asupra disponibilitatii Raportarii Anuale 2017.

 

Raportarea include

  • Situatii financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara
  • Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara
  •        Raportul Anual 2017 asupra situatiilor financiare separate ale CNTEE “TRANSELECTRICA” SA intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si elaborat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata si ale Anexei 32 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
  •         Situatii financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana.
  •         Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana.
  •         Raportul Anual 2017 asupra situatiilor financiare consolidate ale CNTEE “TRANSELECTRICA” SA intocmit in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana.
  •        Situatii financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in conformitate cu Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 30 aprilie 2018, astfel cum s-a comunicat prin Raportul curent aferent hotararii AGOA nr.6/30.04.2018, transmis la BVB in data de 30.04.2018.
  •        Situatii financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in conformitate cu Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 30 aprilie 2018,  astfel cum s-a comunicat prin Raportul curent aferent hotararii AGOA nr.6/30.04.2018, transmis la BVB in data de 30.04.2018.
  •        Nota privind Rezultatele financiare separate incluse in Raportul Anual 2017, in conformitate cu Hotararea nr.6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- SA din 30 aprilie 2018.
  •        Nota privind Rezultatele financiare consolidate incluse in Raportul Anual Consolidat 2017, in conformitate cu Hotararea nr.6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- SA din 30 aprilie 2018.

Informatiile disponibile

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 

 

Adrian-Constantin RUSU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat