Raport anual 2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 3843/24.04.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

COMUNICAT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si cele ale Codului B.V.B., S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca Raportul anual pentru exercitiul financiar din anul 2018, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este disponibil incepand cu data de 24.04.2019, astfel:

- pe website-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro, Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Raportare periodica”

- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro si

- la sediul societatii, din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Raportul anual 2018 include:

- Raportul Directoratului pentru anul 2018, intocmit conform Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

- Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2018;

- Raportul auditorului independent si situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S.) si cu Norma A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu I.F.R.S.;

- Declaratia reprezentantilor legali ai societatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale art. 126 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

- Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 31.12.2018 si situatia detaliata a investitiilor, intocmite conform Anexelor 16 si 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;

- Propunerea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere privind repartizarea profitului net realizat in anul 2018;

- Bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2019.

Informatii suplimentare cu privire la Raportul anual 2018 se pot obtine la telefon 0268/401130 si 0268/401134, persoane de contact: d-na Diana Veres-Director Economic si d-na Adriana Boian-Expert financiar-bancar.

Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin

Ofiter de conformitate