Raport anual 2019

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

 

COMUNICAT DE PRESA

 

Bucuresti, 23 aprilie 2020

 

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale

Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-au desfasurat pe 23 aprilie 2020, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 14 aprilie 2020. La sedinta au participat actionari reprezentand  82.81% din capitalul social al bancii.

AGA Ordinara a aprobat :

-          situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2019, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii,

-          descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2019,

-          propunerea actionarului Societe Generale S.A. privind alocarea profitului aferent anului 2019 in valoare de  1 528 523 000  LEI, in rezultatul reportat,

-          bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2020,

-          remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2020, precum si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si a remuneratiei directorilor,

-          numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2020.

De asemenea, AGA Ordinara a aprobat:

-          reinnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges Vigroux, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30.05.2020 si

-          numirea doamnei Valerie Marcelle Paule Villafranca in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a treia zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei).

In cadrul aceleiasi AGA Ordinare, domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX a fost desemnat in calitate de administrator independent.

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 11 mai 2020 ca ex date, respectiv data de 12 mai 2020 ca data de inregistrare.

Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2019 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit,  de  la sediul central al BRD - Groupe Societe Generale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.