Raport anual 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raport: 28.04.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018

 

Raportul anual al exercitiului financiar 2019 cuprinde:

  1. Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

 

  1. Situatii financiare anuale individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent;

 

  1. Situatii financiare anuale consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara (IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent.

 

 

Principalele rezultate

 

In anul 2019, SNN a obtinut un profit net de 535.667 mii lei. Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare individuale auditate la data si pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2019:

 

Indicator

[Mii Lei]

2019

(auditat)

2018

(auditat)

Variatie

Venituri din exploatare, din care:

2.417.433

2.178.873

10,9%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

2.365.564

2.116.992

11,7%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(1.232.455)

(1.089.368)

13,1%

EBITDA

1.184.978

1.089.505

8,8%

Depreciere si amortizare

(555.553)

(552.965)

0,5%

EBIT

629.425

536.540

17,3%

Rezultat financiar net

1.850

36.083

(94,9%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(95.608)

(162.012)

(41,0%)

Profit net

535.667

410.611

30,5%

  *Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

 **Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 

Principalii factori care au contribuit la rezultatele din anul 2019 comparativ cu anul anterior:

  • Cresterea cu 8,8% a profitului operational (EBITDA) fata de aceeasi perioada a anului precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 11%, influentate de cresterea cu 12% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.
  • Cresterea cu 12% a pretului mediu ponderat (fara Tg) al energiei electrice vanduta in anul 2019 fata de pretul mediu ponderat din aceeasi perioada a anului 2018, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica in anul 2019 similara cu cantitatea totala vanduta in anul 2018 (scadere doar cu 0,2%).
  • Cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a scazut cu 9%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 14% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU si PI) a scazut cu 34%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mare cu 19% (pret fara Tg).
  • In cursul anului 2019, Societatea a vandut aproximativ 12,9% din energie pe piata reglementata (Societatea nu a vandut energie pe piata reglementata in cursul anului 2018), la pret reglementat, ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018.
  • Cresterea cu 13% a cheltuielilor de exploatare fata de aceeasi perioada a anului 2018 a fost determinata de contributia platita de SNN catre ANRE, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, cresterea cheltuielilor cu energia electrica achizitionata si cresterea usoara a cheltuielilor cu personalul, compensata partial de scaderea cheltuielilor cu reparatiile si mentenanta
  • Scaderea diferentelor nete de curs valutar (venituri financiare nete) cu 94,9% influentand negativ rezultatul net.
  • Scaderea cheltuielii nete cu impozitul pe profit a influentat pozitiv rezultatul net. Aceasta scadere a fost determinata de diminuarea cotei efective de impozitare a profitului de la 28% pentru anul 2018 la 15% pentru anul 2019.

 

 

Productia de energie electrica in anul 2019

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 11.280.167 MWh in anul 2019; din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 933 mii MWh in anul 2019.

 

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 10.346.746 MWh in anul 2019, fata de aceeasi perioada a anului 2018 (10.443.078 MWh), reprezentand o scadere de 0,9%.

 

Productie energie

2019

2018

Unitatea 1

Unitatea 2

Total

Unitatea 1

Unitatea 2

Total

Productie bruta (GWh)

5.788

5.492

11.280

5.387

5.990

11.377

Productie neta (GWh)

5.293

5.075

10.368

4.928

5.531

10.459

Factor de capacitate (%)

93,86

89,18

91,52

87,31

97,43

92,37

 

Vanzarea de energie electrica in 2019

 

Vanzari pe tipuri

Cantitati in

MWh

%

din total

vanzari

Pret mediu

[lei/MWh cu

Tg inclus]

Venituri din

vanzari

[lei]

 

Vanzari pe piata reglementata

1.376.963

12,9%

189,51

260.948.252

 

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

9.245.123

86,8%

227,70

2.105.074.010

 

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU, PC - OTC si contracte de furnizare

8.194.487

76,9%

228,01

1.868.444.207

 

- Vanzari pe PZU si PI

1.050.636

9,9%

225,23

236.629.803

 

Dezechilibre pozitive pe PE*)

30.137

0,3%

178,96

5.393.395

 

Total vanzari in anul 2019

10.652.223

100%

222,62

2.371.415.657

 

*) Nota: 198.067 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016, Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din anul 2019 sunt de 2.371.415.657 lei (din care 198.067 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,81% fata de veniturile bugetate pentru anul 2019 si respectiv mai mari cu 11,7% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in anul 2019, este de 227,70 lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat in anul 2019 (PCCB – LE, PCCB – NC, PCSU, PZU si PI), calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 239,11 lei/MWh. In anul 2018, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie vandute (fara PE), a fost de 198,99 lei/MWh (inclusiv Tg).

 

Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ce modifica si completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis Ordinul nr. 10/01.02.2019 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei ANRE nr. 326/25.02.2019, cantitatea atribuita SNN pentru anul 2019 pe contracte reglementate a fost de 1.377 GWh. ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in anul 2019 o cota procentuala de 76,9% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in anul 2019 a fost de 228,01 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 13,6% fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018, de 200,67 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

 

Pe piata spot (PZU si PI), in anul 2019 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 9,9% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 14,9% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2018. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in anul 2019 a fost de 225,23 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 189,46 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in anul 2018.

 

Programul de investitii

 

Valoarea totala a programului de investitii pe anul 2019 este de 256.548 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 6/20.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, ca parte a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2019.

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 fata de perioada comparativa a anului 2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

 

An

Valoare
program investitii
[mii lei]

Realizat

(01.01 - 31.12)
[mii lei]

Grad de realizare

(01.01 - 31.12)
(%)

2019

256.548

218.455

85,2%

2018

244.867

139.699

57,1%

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2019, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

Va rugam sa accesati linkul de mai  jos pentru a vizualiza Raportul Anual 2019.

 

 

Cosmin Ghita                                                                                                             

Director General