Raport anual 2019

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 3447/22.05.2020

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti

 Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

               

COMUNICAT

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si cele ale Codului B.V.B., S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca Raportul anual pentru exercitiul financiar din anul 2019, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020, este disponibil incepand cu data de 22.05.2020, astfel:

 

-            pe website-ul societatii, la adresa www.siftransilvania.ro, Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Raportare periodica”

-            pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti,  www.bvb.ro si

-            la sediul societatii, din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

 

Raportul anual 2019 include:

-            Raportul Directoratului pentru anul 2019, intocmit conform Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

-            Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019 (aprobat de Consiliul de Supraveghere in data de 27.04.2020);

-            Raportul auditorului independent si situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S.) si cu Norma A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu I.F.R.S.;

-            Declaratia reprezentantilor legali ai societatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale art. 126 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

-            Situatia activelor si datoriilor S.I.F. Transilvania la data de 31.12.2019 si situatia detaliata a investitiilor, intocmite conform Anexelor 16 si 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;

-            Propunerea privind repartizarea profitului net realizat in anul 2019;

-            Bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2020.

 

Informatii suplimentare cu privire la Raportul anual 2019 se pot obtine la telefon 0268/401130 si 0268/401134, persoane de contact: d-na Diana Veres-Director Economic si d-na Adriana Boian-Expert financiar-bancar.

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

 

Tony-Cristian Raduta-Gib

Membru al Directoratului/Director