Raport auditor aferent sem I 2020 - art. 82, Legea 24/2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - DirectiaEmitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 30 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Comunicat – Raport Auditor extern, in conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca auditorul extern al Companiei a emis Raportul independent de asigurare limitata asupra tranzactiilor raportate de Companie in cursul semestrului I 2020 in conformitate prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017. Raportul independent de asigurare limitata al BDO Audit SRL, atasat prezentului comunicat este disponibil online si pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori, Raportari Curente, respectiv https://www.transelectrica.ro/web/tel/raportari-curente.

 

 

 

Catalin NITU

 

 

 

Presedinte Directorat

 

 

 

Director General Executiv

 

 

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Corneliu-Bogdan MARCU

Andreea-Mihaela MIU

Marius Viorel STANCIU

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

Membru Directorat

 

 


 

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATA

ASUPRA INFORMATIILOR INCLUSE IN RAPOARTELE CURENTE INTOCMITE DE SOCIETATE

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018 EMIS DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Catre Directorat,

 

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

 

Scopul raportului auditorului independent

Noi am fost angajati de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. („Societatea") pentru a raporta asupra informatiilor incluse in Rapoartele curente din datele de 6 ianuarie 2020 si 16 aprilie 2020, intocmite de catre Societate conform prevederilor Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 („Legea nr. 24/2017") si ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF") („Rapoartele" sau "Rapoartele Curente").

Rapoartele Curente au fost intocmite de catre conducerea Societatii pentru a raporta ASF in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Responsabilitatea conducerii Societatii

Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a Rapoartelor Curente si a tranzactiilor raportate incluse in acestea, in conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018, si pentru informatiile prezentate in cadrul acestora. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea acestor Rapoarte curente care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. De asemenea, aceasta responsabilitate include mentinerea documentelor justificative adecvate in legatura cu Rapoartele Curente. Conducerea Societatii este responsabila pentru prevenirea si identificarea fraudei si asigurarea conformitatii Societatii cu legislatia si regulamentele in vigoare.

 

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este sa analizam tranzactiile raportate de catre Societate in Rapoartele Curente si sa raportam sub forma unei concluzii independente de asigurare limitata, pe baza probelor obtinute. Noi am efectuat angajamentul nostru in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Asigurare („ISAE") 3000 adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi sa respectam cerintele etice, inclusiv cerintele de independenta, sa planificam si sa efectuam procedurile noastre de asa maniera, incat sa obtinem o asigurare limitata daca tranzactiile raportate incluse in Rapoartele Curente, sunt in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Procedurile selectate depind de intelegerea noastra a Rapoartelor Curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea aparea denaturari semnificative. In dezvoltarea intelegerii noastre privind Rapoartele Curente si tranzactiile prezentate in Rapoartele Curente am luat in considerare controlul intern relevant al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor Curente in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor Curente si pentru efectuarea tranzactiilor prezentate in Rapoartele Curente.

Asigurarea limitata este mai restransa decat asigurarea absoluta sau rezonabila. Procedurile de obtinere a probelor pentru un angajament de asigurare limitata sunt mai restranse decat in cazui unui angajament de asigurare rezonabila, si, prin urmare se obtine un nivel mai scazut de asigurare decat intr-un angajament de asigurare rezonabila.

Ca parte a acestui angajament, noi nu am efectuat proceduri de audit sau revizuire asupra Rapoartelor Curente si asupra tranzactiilor prezentate in Rapoartele Curente in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau Standardele Internationale pentru Angajamentele de Revizuire adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania si nici asupra surselor din care Rapoartele Curente si tranzactiile prezentate in acestea au fost extrase.

Procedurile noastre au fost efectuate doar cu privire la Rapoartele Curente. Noi nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Societatea a raportat toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu entitatile afiliate acestora, care trebuie raportate conform articolului nr. 82 al Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare pentru perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020.

Procedurile efectuate in acest angajament au constat in:

Cu privire la Raportul curent din data de 6 ianuarie 2020, am obtinut si am examinat actul aditional nr. 6/23.12.2019 la contractul C256/01.07.2014 incheiat cu Teletrans S.A., contractul C256/01.07.2014 si actele aditionale ulterioare si nota justificativa 53173/13.12.2019 privind necesitatea incheierii actului aditional, dosarul preturilor de transfer pentru anul 2019 si raportul de inspectie fiscala intocmit de ANAF la 19 decembrie 2019 pentru perioada 2012-2016.

Cu privire la Raportul curent din data de 16 aprilie 2020, am obtinut si am examinat contractul nr. C75/14.04.2020 incheiat cu Teletrans S.A. precum si documentele aferente procedurii de atribuire, respectiv negociere cu intreprinderea afiliata. De asemenea, am obtinut si analizat dosarul preturilor de transfer pentru anul 2019.

Criteriul

Procedurile au fost efectuate pentru a analiza tranzactiile raportate de Societate in Rapoartele Curente si pentru a verifica daca pretul coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata.

Concluzia noastra a fost formata pe baza, si in legatura cu, aspectele prezentate in aceste rapoarte. Consideram ca probele pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza concluziei noastre de asigurare limitata cu rezerve.

 

Bazele concluziei cu rezerve

 

Avand in vedere rezultatele obtinute in urma dosarului preturilor de transfer intocmit pentru anul 2019, companiile independente implicate care furnizeaza servicii comparabile celor prestate de catre Teletrans societatii Transelectrica au marje de profitabilitate cuprinse intre -11,83% si 0,52%, In ofertele intocmite de Teletrans S.A. privind obiectul contractului nr. C75/14.04.2020, marja de profit nu este mentionata. Astfel, nu am obtinut suficiente informatii pentru a determina daca valoarea contractului, coroborata cu drepturile si obligatiile asumate de parti, este corecta prin raportare la celelalte oferte existente pe piata.

 

Concluzie cu rezerve

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute, cu exceptia efectelor posibile ale aspectului mentionat in paragraful anterior, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca tranzactiile raportate in Rapoartele Curente din datele de 6 ianuarie 2020 si 16 aprilie 2020 nu sunt in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018.

 

Alte aspecte

Raportul nostru a fost intocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societatii, a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si ASF si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, alta decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context. Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria raspundere. AngajamentuI nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Directoratului Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Raportul nostru se refera numai la Rapoartele curente mentionate anterior si nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societatii.

 

In numele BDO Audit S.R.L.

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA18

 

 

 

Numele partenerului: Vasile Bulata

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF1480

 

Bucuresti, Romania

30 iulie 2020