Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 pentru anul 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATA ASUPRA INFORMATIILOR INCLUSE IN RAPOARTELE CURENTE INTOCMITE DE SOCIETATE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018 EMIS DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Catre Consiliul de Administratie,

 

SNTGN Transgaz S.A.

 

 

Scopul raportului auditorului independent

Noi am fost angajati de catre SNTGN Transgaz S.A. („Societatea") pentru a raporta asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente atasate din data de 22 Ianuarie 2018, 07 Februarie 2018, 26 februarie 2018, 12 Martie 2018, 13 Martie 2018, 30 Mai 2018, 17 August 2018, 18 Septembrie 2018, 02 Octombrie 2018,11 Octombrie 2018, 26 Octombrie 2018, 30 Octombrie 2018, 14 Noiembrie 2018 (« Rapoartele curente »), intocmite de catre Societate conform prevederilor Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 („Legea nr. 24/2017") si ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF") („Raportul" sau "Raportul Curent").

 

Rapoartele Curente au fost intocmite de catre conducerea Societatii pentru a raporta ASF in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Responsabilitatea conducerii Societatii

Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a Rapoartelor Curente si a tranzactiilor raportate incluse in acestea, in conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018, si pentru informatiile prezentate in cadrul acestora. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite  intocmirea si prezentarea acestor Rapoarte curente care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. De asemenea, aceasta responsabilitate include mentinerea documentelor justificative adecvate in legatura cu Rapoartele Curente. Conducerea Societatii este responsabila pentru prevenirea si identificarea fraudei si asigurarea conformitatii Societatii cu legislatia si regulamentele in vigoare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este sa analizam tranzactiile raportate de catre Societate in Raportul Curent si sa raportam sub forma unei concluzii independente de asigurare limitata, pe baza probelor obtinute. Noi am efectuat angajamentul nostru in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Asigurare („ISAE") 3000 adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi sa respectam cerintele etice, inclusiv cerintele de independenta, sa planificam si sa efectuam procedurile noastre de asa maniera, incat sa obtinem o asigurare limitata daca tranzactiile raportate incluse in Rapoartele Curente, sunt in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Aplicam Standardul international de control al calitatii 1 (ISQC 1) si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatie sau reglementari.

Respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului de etica al profesionistilor contabili al IESBA, care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

Procedurile selectate depind de intelegerea noastra a Rapoartelor Curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea aparea denaturari semnificative. In dezvoltarea intelegerii noastre privind Rapoartele Curente si tranzactiilor prezentate in Rapoartele Curente am luat in considerare controlul intern relevant al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Rapoartele Curente in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor Curente si pentru efectuarea tranzactiilor prezentate in Rapoartele Curente.

Asigurarea limitata este mai restransa decat asigurarea absoluta sau rezonabila. Procedurile de obtinere a probelor pentru un angajament de asigurare limitata sunt mai restranse decat in cazui unui angajament de asigurare rezonabila, si, prin urmare se obtine un nivel mai scazut de asigurare decat intr-un angajament de asigurare rezonabila.

Ca parte a acestui angajament, noi nu am efectuat proceduri de audit sau revizuire asupra Rapoartelor Curente si asupra tranzactiilor prezentata in Rapoartela Curente in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau Standardele Internationale pentru Angajamentele de Revizuire adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania si nici asupra surselor din care Rapoartul Curent si tranzactia prezentata in acesta au fost extrase. Procedurile noastre au fost efectuate doar cu privire la Raportul Curent. Noi nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Societatea a raportat toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu entitatile afiliate acestora, care trebuie raportate conform articolului nr. 82 al Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.

Criteriul

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii am efectuat urmatoarele proceduri:

·         Am obtinut din partea Societatii rapoartele curente anexate si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in aceste rapoarte conform Legii 24/2017 (articolul 82) cu informatiile care au fost incluse in aceste rapoarte de catre Societate.

·         Pentru o selectie de Rapoarte pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele, puse la dispozitia noastra.

·         In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite preturile din contracte si daca, de la caz la caz, preturile agreate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

·         Pentru contractele care presupun aplicarea de tarife reglementate, am comparat tarifele aplicate cu cele in vigoare la data incheierii contractelor respective.

Baza pentru Concluzia cu rezerve

In urma efectuarii procedurilor mai sus mentionate, am constatat ca pentru Contractele : 28T prezentat in raportul curent din 22.01.2018 ; 48L prezentat in Raportul Curent din 07.02.2018 ; Contractul 97L  prezentat in Raportul Curent din 30.05.2018 si 145 L prezentat in Raportul Curent din 18.09.2018, valorile estimate prezentate nu corespund prevederilor contractuale. Erorile constatate in rapoartele mai sus mentionate au fost corectate pe baza eratei din data de 08.05.2019.

Preturile aferente contractelor incluse in Rapoartele Curente din data de 22 ianuarie 2018, 07 Februarie 2018, 26 februarie 2018, 12 Martie 2018, 30 Mai 2018, 18 Septembrie 2018, 02 Octombrie 2018,11 Octombrie 2018, 26 Octombrie 2018, 30 Octombrie 2018, 14 Noiembrie 2018 au fost stabilite in conformitate cu tarifele reglementate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prin Ordinul 74/2017 respectiv 98/2018. Aceste tarife sunt reglementate si nu sunt stabilite in conditii de piata.

Concluzia cu Rezerve

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute, cu exceptia efectelor aspectelor descrise in baza pentru Concluzia cu rezerve a raportului nostru, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca tranzactiile incluse in Rapoartele Curente din 22 Ianuarie 2018, 07 Februarie 2018, 26 februarie 2018, 12 Martie 2018, 13 Martie 2018, 30 Mai 2018, 17 August 2018, 18 Septembrie 2018, 02 Octombrie 2018,11 Octombrie 2018, 26 Octombrie 2018, 30 Octombrie 2018, 14 Noiembrie 2018 nu sunt in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018.

Alte aspecte

Raportul nostru a fost intocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societatii, a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si ASF si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context. Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria raspundere. AngajamentuI nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Directoratului Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Raportul nostru se refera numai la Raportul curent mentionat anterior si nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societatii.

 

In numele BDO Audit SRL

Inregistrat in Registrul Public electronic

Cu nr. 018/2001

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizatia FA 19 TEMP Nr. 14

Numele partenerului: Dan Apostol

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 1671/25.06.2006

Autorizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)

Prin Autorizatia AF 19 TEMP Nr. 91

 

Bucuresti, Romania

13 Mai 2019