Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - S1 2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

 

RAPORT DE PROCEDURI CONVENITE

ASUPRA INFORMATIILOR INCLUSE IN RAPOARTELE CURENTE INTOCMITE DE SOCIETATE

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 (ARTICOLUL 82) SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018 EMIS DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

Catre Consiliul de Administratie al Conpet S.A.

 

 

Noi am fost angajati de catre Conpet S.A. („Societatea") pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) si sa raportam asupra informatiilor incluse in Rapoartele curente din datele de 28 martie 2019 si 24 aprilie 2019, intocmite de catre Societate conform prevederilor articolului 82 al Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 („Legea nr. 24/2017") si ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF") („Rapoartele" sau "Rapoartele Curente").

 

Angajamentul nostru a fost intreprins in conformitate cu Standardul International Pentru Servicii Conexe 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informatiile financiare”. Procedurile au fost efectuate pentru a analiza tranzactiile raportate de Societate in Rapoartele Curente si pentru a verifica daca pretul coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piata si sunt prezentate mai jos:

 

  1. Am obtinut contractele care au stat la baza Rapoartelor curente emise de Societate si am verificat concordanta intre informatiile raportate si contractele incheiate.
  2. In ceea ce priveste Raportul curent din 28 martie, am obtinut si am examinat raportul procedurii de atribuire nr. 7/15 februarie 2019, oferta primita de Societate si procesul verbal al sedintei de negociere a ofertelor nr 7/07.02.2019 cu privire la negocierea ofertei depuse de CFR Marfa avand ca obiect “Servicii transport cu vagoane cisterna a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de Conpet”, precum si informatiile relevante mentionate in raportul procedurii.
  3. Pentru Raportul curent din 24 aprilie 2019 am obtinut si analizat informatiile suport care au stat la baza determinarii cantitatilor finale si implicit a valorii finale a contractului incheiat cu CFR Marfa pentru perioada 01.04.2015-31.03.2019.
  4. Am obtinut raportul intocmit de auditorul precedent la 10 august 2015 cu privire la analiza pretului contractului de transport incheiat cu CFR MARFA pentru perioada 01.04.2015-31.03.2019.
  5. Am obtinut studiul intocmit in ianuarie 2019 de un consultant extern angajat de Societate privind politica de preturi de transfer Conpet S.A. privind “serviciile de transport pe calea ferata a titeiului si gazolinei din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de Conpet”.

 

Raportam mai jos concluziile in baza procedurilor efectuate:

 

1.     Informatiile incluse in Rapoartele Curente sunt in concordanta cu informatiile prevazute in contracte si in situatiile care au stat la baza determinarii valorii finale a contractului valabil pentru perioada 01.04.2015-31.03.2019.

2.     Analiza pretului contractului de transport incheiat cu CFR MARFA pentru perioada 01.04.2015-31.03.2019 a facut obiectul raportului intocmit de auditorul precedent la 10 august 2015.

3.     Avand in vedere rezultatele obtinute in urma studiului intocmit de consultantul extern in ianuarie 2019, companiile independente implicate in prestarea de servicii de transport pe cale ferata au marje de profitabilitate cuprinse intre 0,4% si 4,62%, cu o mediana de 1,7%. In conformitate cu oferta initiala intocmita de CFR MARFA si redusa ulterior urmare a procesului de negocierii a ofertei, marja de profit mentionata in oferta este zero, sub valoarea mentionata de consultant.

 

Datorita faptului ca procedurile mai sus mentionate nu constituie un audit sau o revizuire facute in concordanta cu Standardele Nationale de Audit sau Standardele Nationale privind Angajamentele de Revizuire, nu exprimam o asigurare asupra informatiilor financiare ce au facut subiectul analizei.

 

Noi nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Societatea a raportat toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele cu care acestia actioneaza concertat, care trebuie raportate conform articolului nr. 82 al Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare pentru perioada 1 ianuarie 2019-30 iunie 2019.

 

 

Alte aspecte

 

Raportul nostru a fost intocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societatii, a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si ASF si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context. Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria raspundere. AngajamentuI nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de Administratie al Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de proceduri convenite, si nu in alte scopuri. Raportul nostru se refera numai la Rapoartele curente mentionate anterior si nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societatii.

 

In numele BDO Audit S.R.L.

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA18

 

 

Numele partenerului: Vasile Bulata

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF1480

Bucuresti, Romania

         25 Iulie 2019

 

 

 

 

 

Raportul auditorului BDO Audit S.R.L., intocmit in conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, poate fi consultat si accesand linkul de mai jos:

 

 

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS