Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017, Sem.1 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

 

Data Raportului:  25 iulie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Publicarea Raportului auditorului privind actele juridice raportate in temeiul art. 82 din Legea nr. 24/2017 – Semestrul 1 2019

 

 

In conformitate cu prevederile art. 144 lit. B, alin. 4 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea Nationala de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. inainteaza spre publicare Raportul auditorului financiar privind tranzactiile raportate in temeiul art. 82 din Legea nr. 24/2018, in cursul Semestrului I 2019.

Raportul este disponibil si pe website-ul societatii www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - Noutati si evenimente - Rapoarte curente contracte.

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

-----------------------------------------------------------

 

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de SNGN Romgaz SA in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si Regulamentul nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara

 

 

Catre Consiliul de Administratie al S.N.G.N. Romgaz SA

 

 

Am fost angajati de S.N.G.N. Romgaz SA (denumita in continuare „Societatea”) pentru a efectua anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (,,ASF’’), cu toate amendamentele si modificarile ulterioare si sa raportam asupra informatiilor incluse in rapoartele curente si suplimentare anexate din data de 09 ianuarie 2019, 17 ianuarie 2019, 18 ianuarie 2019, 23 ianuarie 2019, 25 ianuarie 2019, 31 ianuarie 2019, 04 februarie 2019, 07 februarie 2019, 11 februarie 2019, 12 februarie 2019, 13 februarie 2019, 19 februarie 2019, 26 februarie 2019, 13 martie 2019,15 martie 2019, 20 martie 2019, 22 martie 2019, 01 aprilie 2019, 10 aprilie 2019, 11 aprilie 2019, 12 aprilie 2019, 25 aprilie 2019, 07 mai 2019, 09 mai 2019, 17 mai 2019, 21 mai 2019, 22 mai 2019, 24 mai 2019, 28 mai 2019, 13 iunie 2019, 18 iunie 2019, 21 iunie 2019, 03 iulie 2019 („Rapoarte curente si suplimentare”), care au fost intocmite de Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) („criteriile”) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”)  si Bursa de Valori Bucuresti pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019).  Raportarile curente si suplimentare au fost intocmite de Societate pe baza documentelor legale incheiate de Societate cu administratorii, personalul si actionarii/asociatii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. Responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si suplimentare revine conducerii Societatii. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra  Rapoartelor curente si suplimentare amintite, care se refera la perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019.

 

Scopul specific

 

Acest raport este intocmit exclusiv in scopul specificat in primul alineat de mai sus, precum si pentru informarea dumneavoastra, si nu trebuie utilizat in alte scopuri. Raportul se refera exclusiv la Rapoartele curente si suplimentare si nu trebuie asociate cu situatiile financiare ale Societatii, luate in ansamblu. Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor incheiate in perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019.

 

Responsabilitatile conducerii

 

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii  Rapoartelor curente si suplimentare in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 (articolul 82) („criteriile”). In special, conducerea Societatii are responsabilitatea proiectarii si implementarii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor curente si suplimentare astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative.

 


De asemenea, conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele furnizate auditorului sunt complete si corecte. Conducerea Societatii este responsabila pentru mentinerea unui sistem de control intern care asigura in mod rezonabil faptul ca documentele descrise mai sus nu contin erori semnificative datorate fraudei sau erorii.  

 

Responsabilitatile auditorului 

 

Misiunea noastra de asigurare s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit), „Misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”, adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste reglementari prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente si suplimentare. 

 

Aplicam Standardul international de control al calitatii 1 (ISQC 1) si, in consecinta, mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatie sau reglementari.

 

Respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului de etica al profesionistilor contabili al IESBA, care stabileste principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament profesional.

 

Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului. Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la Raportarile curente si suplimentare. 

 

Angajamentul de asigurare efectuat reprezinta un angajament de asigurare limitata.  Natura, termenul si extinderea procedurilor desfasurate in cadrul unei misiuni de asigurare limitata sunt limitate in comparatie cu cele necesare in cadrul unei misiuni de asigurare rezonabila.   In consecinta, nivelul de asigurare obtinut in cadrul unui angajament de asigurare limitata este mai redus.

 

Referitor la Rapoartele curente ale Societatii am efectuat urmatoarele proceduri:

 

1)     Am obtinut din partea Societatii rapoartele curente anexate si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acestea sunt cele ale reprezentantilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in aceste rapoarte conform Legii 24/2017 (articolul 82) cu informatiile care au fost incluse in aceste rapoarte de catre Societate.

 

2)     Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in rapoartele curente corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile care au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/ conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.

 

3)     Am comparat daca detaliile prezentate in rapoartele curente anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii precum si cu documentatia conventiilor/contractelor respective la nivelul de detaliu indicat in ceea ce priveste  temeiul si natura conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.

 

4)     Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.

 

5)     In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

 

 

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra contractelor incluse in Raportarile curente si suplimentare anexate, care au fost incheiate/modificate in perioada 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019 si au o valoare estimata in cadrul perioadei de raportare mai mare de 50.000 de euro. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente si suplimentare includ toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017 pentru aceasta perioada.

 


Concluzie

 

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute descrise mai sus cu privire la documentele legale incluse in Rapoartele curente si suplimentare, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

 

a)      Detaliile indicate in rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.

 

b)     Detaliile indicate in rapoartele curente anexate nu sunt conforme, in toate aspectele semnificative, cu cerintele legale.

 

c)      Conventiile /contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii. 

 

d)     Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.

 

e)      Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate  cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

 

Raportul nostru este emis doar in scopul stabilit in primul paragraf al prezentului Raport si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie folosit in alte scopuri.

 

Raportul se refera numai la Rapoartele curente si suplimentare mentionate anterior si nu trebuie extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

 

In numele

Ernst & Young Assurance Services SRL

 

 

 

Alexandru Lupea

Partener

 

 

24 iulie 2019

Bucuresti, Romania

 

 

Anexa

1.       Rapoartele curente si suplimentare