Raport auditor - asupra tranzactiilor sem II 2019, conf art. 82, Legea 24/2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - DirectiaEmitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului BVB

Data raportului: 29 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Comunicat – Raport Auditor extern, in conformitate cu art. 144 lit. B alin. (4) al Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca auditorul extern al Companiei a emis Raportul independent de asigurare limitata asupra tranzactiilor raportate de Companie in cursul semestrului II 2019 in conformitate prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017. Raportul independent de asigurare limitata al BDO Audit SRL, atasat prezentului comunicat este disponibil online si pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori, Raportari Curente, respectiv https://www.transelectrica.ro/web/tel/raportari-curente.

 

 

Catalin NITU

 

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat

 

 

 

RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE LIMITATA

ASUPRA INFORMATIILOR INCLUSE IN RAPOARTELE CURENTE INTOCMITE DE SOCIETATE

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018 EMIS DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Catre Directorat,

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

 

Scopul raportului auditorului independent

Noi am fost angajati de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. („Societatea") pentru a raporta asupra informatiilor incluse in Raportul curent din data de 17 iulie 2019, intocmit de catre Societate conform prevederilor Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 („Legea nr. 24/2017") si ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF") („Raportul" sau "Raportul Curent").

Raportul Curent a fost intocmit de catre conducerea Societatii pentru a raporta ASF in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Responsabilitatea conducerii Societatii

Conducerea Societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a Raportului Curent si a tranzactiei raportate inclusa in acesta, in conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018, si pentru informatiile prezentate in cadrul acestuia. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea acestui Raport curent care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. De asemenea, aceasta responsabilitate include mentinerea documentelor justificative adecvate in legatura cu Raportul Curent. Conducerea Societatii este responsabila pentru prevenirea si identificarea fraudei si asigurarea conformitatii Societatii cu legislatia si regulamentele in vigoare.

 

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este sa analizam tranzactia raportata de catre Societate in Raportul Curent si sa raportam sub forma unei concluzii independente de asigurare limitata, pe baza probelor obtinute. Noi am efectuat angajamentul nostru in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Asigurare („ISAE") 3000 adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania privind misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi sa respectam cerintele etice, inclusiv cerintele de independenta, sa planificam si sa efectuam procedurile noastre de asa maniera, incat sa obtinem o asigurare limitata daca tranzactia raportata inclusa in Raportul Curent, este in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentulul nr. 5/2018.

Procedurile selectate depind de intelegerea noastra a Raportului Curent si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de consideratiile noastre privind ariile in care ar putea aparea denaturari semnificative. In dezvoltarea intelegerii noastre privind Raportul Curent si tranzactia prezentata in Raportul Curent am luat in considerare controlul intern relevant al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Raportului Curent in conformitate cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei concluzii asupra eficacitatii controlului intern al Societatii pentru intocmirea si prezentarea Raportului Curent si pentru efectuarea tranzactiei prezentata in Raportul Curent.

Asigurarea limitata este mai restransa decat asigurarea absoluta sau rezonabila. Procedurile de obtinere a probelor pentru un angajament de asigurare limitata sunt mai restranse decat in cazui unui angajament de asigurare rezonabila, si, prin urmare se obtine un nivel mai scazut de asigurare decat intr-un angajament de asigurare rezonabila.

Ca parte a acestui angajament, noi nu am efectuat proceduri de audit sau revizuire asupra Raportului Curent si asupra tranzactiei prezentata in Raportul Curent in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau Standardele Internationale pentru Angajamentele de Revizuire adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania si nici asupra surselor din care Raportul Curent si tranzactia prezentata in acesta au fost extrase.

Procedurile noastre au fost efectuate doar cu privire la Raportul Curent. Noi nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Societatea a raportat toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu entitatile afiliate acestora, care trebuie raportate conform articolului nr. 82 al Legii nr. 24/2017 cu modificarile ulterioare pentru perioada 1 iulie 2019-31 decembrie 2019.

Criteriul

Criteriul folosit in acest angajament a fost:

Am obtinut si am examinat actul aditional nr. 5/27.06.2019 la contractul C256/01.07.2014 incheiat cu Teletrans S.A., contractul C256/01.07.2014 si actele aditionale ulterioare, nota justificativa 22123/24.06.2019 privind necesitatea incheierii actului aditional, dosarul preturilor de transfer pentru anul 2018 si raportul de inspectie fiscala intocmit de ANAF la 19 decembrie 2019 pentru perioada 2012-2016.

Concluzia noastra a fost formata pe baza, si in legatura cu, aspectele prezentate in acest raport. Consideram ca probele pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza concluziei noastre de asigurare limitata.

 

Concluzie

Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca tranzactia raportata in Raportul Curent din data de 17 iulie 2019 nu este in conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu cerintele art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018.

 

Alte aspecte

 

Raportul nostru a fost intocmit exclusiv pentru scopul stabilit in primul paragraf si pentru informarea Conducerii Societatii, a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si ASF si nu poate fi utilizat in alte scopuri. Raportul nostru nu trebuie sa fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de orice parte care doreste sa dobandeasca drepturi fata de noi, alta decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context. Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege sa se bazeze pe raportul nostru sau o parte a acestuia, va face acest lucru pe propria raspundere. AngajamentuI nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Directoratului Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Raportul nostru se refera numai la Raportul curent mentionat anterior si nu se extinde asupra altor rapoarte ale Societatii.

 

In numele BDO Audit S.R.L.

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA18

 

 

 

Numele partenerului: Vasile Bulata

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF1480

 

Bucuresti, Romania

29 Ianuarie 2020