Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

 Catre:          Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                     Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

Data raportului: 10 Ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA.

 

Contract:

C 5 / 07.01.2019, inregistrat cu nr. 1029 / 09.01.2019;

Parti:

CNTEE Transelectrica SA,  in calitate de Achizitor;

SC SMART SA, in calitate de Executant;

Obiectul contractului:

,,Montare trafo T3-400/110kV, 250 MVA in statia 400/110 kV Sibiu Sud-Echipament primar Trafo 250 MVA+Celule 400/110kV aferente”;

Valoare contract:

13.139.510,65 lei fara TVA;

Garantii:

Cuantumul garantiei de buna executie a Contractului reprezinta 10% din pretul fara TVA al Contractului, respectiv 1.313.951,06 lei;

Garantia de buna executie a Contractului se constituie sub forma de scrisoare de garantie irevocabila eliberata de o banca/societate de asigurari;

Penalitati:

Pentru nerealizarea din culpa exclusiva a Executantului/ Subcontractorilor/Furnizorilor a activitatilor in conformitate cu termenele aferente etapelor din graficul de executie al lucrarii, Executantul datoreaza Achizitorului penalitati de intarziere in procent de 0,1% aplicat asupra valorii activitatilor aferente etapei principale respective, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei pana in ziua indeplinirii obligatiei (inclusiv). Valoarea penalitatilor nu va depasi valoarea cumulata a activitatilor aferente etapei principale respective.

Plata penalitatilor se va efectua in baza unei facturi emise de catre Achizitor. Executantul va achita factura in maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Pentru neonorarea facturilor emise de catre Executant, la termenele convenite prin Contract, Achizitorul datoreaza Executantului penalitati de intarziere in cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat aplicat asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei obligatiei pana in ziua indeplinirii acesteia (inclusiv).

Creante reciproce:

Executantul poate cesiona catre terti,  in conditiile legii, doar drepturile de creanta nascute din Contract, obligatiile corelative ramanand in sarcina Executantului, astfel cum au fost stipulate si asumate initial;

La incetarea anticipata a contractului, partile pot agrea ca Executantul sa cesioneze Achizitorului unul sau mai multe dintre contractele incheiate de Executant cu subcontractantii/furnizorii acestuia. Prezentul aliniat reprezinta clauza de revizuire in sensul art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016;

Termene de plata:

In termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la Achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat