Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului:  13 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice:

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Contract nr. 546L/ 22.05.2019

Prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare in SNT (perioada 01.06.2019-01.07.2019)

931.770,00

Plata la 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii

nu

v. Nota*

v. Nota**

2.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Contract nr. 547L/ 22.05.2019

Prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT (perioada 01.06.2019-01.07.2019)

2.366.910,00

Plata la 15 zile calendaristice  de la data emiterii facturii

nu

v. Nota*

v. Nota**

Nota:* Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei urmatoare de utilizare.

** Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor atrage: perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazute in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei.

Contractele au sosit la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., semnate de reprezentantii S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., in data de 12.06.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU