Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

 

Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 22.01.2020 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro cu SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de vanzator, referitor la obiectele acestora, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

Cu stima,

 

 

Director General

Cosmin Ghita

 

               

Directirectia Tranzactii Energie  Electrica

Emilian BARBULESCU

  

                                                                                                                                                            Intocmit

                                                                                                                                                                                                                C Georgescu


Nr

crt

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. act

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala

(TG  inclus, fara TVA)

Creante reciproce

Garantii

constituite

de catre

SDEE Muntenia Nord S.A.

Termene si modalitati de plata

Observatii

1.

SNN S.A. cu  Societatea de Distributie a Energiei Electrice MUNTENIA NORD S.A.

22.01.2020

  Nr.72

Contract

Vanzare energie angro

Perioada:

01.07.2020-31.12.2020

6.095.460,00 lei 

Creante la:

22.01.2020

0,00

lei

Datorii la:

22.01.2020

0,00

lei

2.364.768,00 lei

Plata se va efectua cel mai tarziu in a saptea zi lucratoare de la data transmiterii facturii. Factura se emite cel tarziu in prima zi lucratoare a lunii imediat urmatoare lunii de livrare.

Atribuit prin licitatie PCCB-NC. Penalitati  pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate  incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 914.319,00 lei, valabilitate 25.01.2021.