Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Data raportului: 26.03.2020

Denumirea entitati emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT

 

SNTGN Transgaz SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra actelor juridice incheiate cu societati in care Statul Roman isi exercita controlul direct sau indirect si a caror valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro:

 

Datele Contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

BENEFICIAR:

Vestmoldtransgaz S.R.L.

PRESTATOR:

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.

Data incheierii si natura contractului

Contract de prestari servicii nr. 6, incheiat la data de 20.03.2020, inregistrat la SNTGN TRANSGAZ S.A. cu nr.172 la data de 23.03.2020.

Obiectul Contractului

Acordarea de catre Prestator a asistentei tehnice in favoarea Beneficiarului in cadrul procesului de implementare a proiectului investitional „Conducta de interconectare a Sistemului National de Transport gaze din Romania cu Sistemul de Transport gaze din R. Moldova, faza II, pe directia Iasi - Ungheni – Chisinau”, cu respectarea intereselor VMTG.

Valoarea contractului

Valoarea contractului a fost calculata conform Art. 2.1. si Art. 2.3. din Contract, respectiv 104.470 euro:

„2.1. In schimbul oferirii Asistentei, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului facturile aferente indeplinirii obiectivelor contractuale conform ofertei transmise de Prestator.

2.3. La Pretul contractului se pot adauga cheltuieli diverse si neprevazute   in valoare de 10%, pentru servicii aferente obiectului contractului.”

Creante reciproce

Nu este cazul

Garantii constituite, penalitati stipulate

Penalitatile au fost stabilite in conformitate cu Art. 7 din Contract:

”7.1. In cazul in care Prestatorul nu executa, executa cu intarziere sau defectuos obligatiile asumate prin Contract, va plati Beneficiarului, cu titlu de penalitati, un procent de 0,05 din contravaloarea serviciilor neprestate, prestate cu intarziere sau defectuos. 

7.2 In cazul in care Beneficiarul nu executa obligatia de plata la scadenta, atunci Prestatorul are dreptul de a pretinde, cu titlu de penalitati, un procent de 0,05 din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei si pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.” 

Termene si modalitati de plata

Termenele si modalitatile de plata au fost stabilite in  conformitate cu Art. 6 din Contract:

· In vederea efectuarii platii se va prezenta lunar factura pentru serviciile prestate.

· Factura va fi insotita de actul de primire predare care va detalia:

- Cheltuielile cu remunerarea personalului - se va indica pontajul orelor lucrate cu descrierea serviciilor prestate beneficiarului in cadrul lunii calendaristice precedente, precum si alte documente de justificare a lucrarilor prestate;

- Cheltuielile rambursabile (cazare diurna, transport) pentru luna precedenta;

- Cheltuieli indirecte, in cuantum de 10%;

- Profitul, in cuantum de 5%.

· Platile se vor efectua in cel mult 30 zile calendaristice de la data semnarii actului de primire predare a facturilor.

Plata se va face in Euro, prin transfer bancar, in baza facturii transmise de catre Prestator si acceptate de catre Beneficiar.

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION