Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - Amendament credit SEM

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 13 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Act aditional aferent unui act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiat de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2020 - Modificarea maturitatii primei transe de rambursare a facilitatii de credit acordate catre SEM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 12 mai 2020, a unui act aditional la un act juridic cu o valoare mai mare de 50.000 euro cu Servicii Energetice Muntenia SA (SEM), entitate afiliata, la care Electrica este actionar majoritar.

Detalii privind amendamentul la Contractul de credit incheiat de Electrica, in calitate de Imprumutator, cu SEM, in calitate de Imprumutat, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actelor, descrierea obiectului acestora, valoarea totala a actelor juridice, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1. Actul aditional priveste prelungirea maturitatii Transei 1 de rambursare a creditului pana la data de 29 mai 2020 (anterior 30 aprilie 2020) precum si amendarea clauzei potrivit careia Imprumutatorul are dreptul oricand sa solicite rambursarea imprumutului, incluzand toate obligatiile financiare accesorii, in termen de maxim 1 zi de la notificarea Imprumutatorului (14 zile anterior).

Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

 

Director General                   

Georgeta Corina Popescu     

 

 


 


Anexa 1: Detaliile actului aditional la actul juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017, incheiat de Electrica in semestrul I 2020

Prestator (Imprumutator): Societatea Energetica Electrica S.A.

Beneficiar (Imprumutat): Servicii Energetice Muntenia SA

 

Societatea

(beneficiar)

Tip si Nr. Contract si Act aditional,

data incheierii

Obiect contract

Valoare (mii RON)

Data intrarii in vigoare

Data expirare

Creante/datorii reciproce

Garantii constituite
(mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Servicii Energetice Muntenia SA (SEM)

Act aditional nr. 5 la Contract Nr. 167 / 29.05.2018

Facilitate de credit

5.500

12 mai 2020

29 mai 2020

5.524 mii RON creanta a Electrica asupra SEM

Contract de ipoteca asupra unui bun imobil garantand indeplinirea obligatiilor garantate, respectiv rambursarea sumei totale de 5.500 mii lei si plata oricaror dobanzi penalizatoare, onorarii, alte taxe, precum si tuturor celorlalte costuri.

Imprumutator: In cazul neachitarii la scadenta a imprumutului (total sau partial), Imprumutatorul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,01 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre ziua urmatoare scadentei sumei imprumutate si data achitarii efective a acesteia.

Pentru Suma imprumutata, Dobanda va fi platita trimestrial, in baza notificarii emise de Imprumutator in primele zile ale trimestrului curent, pentru trimestrul precedent. Factura aferenta dobanzii calculate si datorate se achita in termen de 30 zile de la data emiterii notificarii.

Transa 1 in cuantum de 1.500 mii RON se va plati pana cel tarziu in data de 29 mai 2020. Rambursarea transei 2 se va face oricand pe perioada valabilitatii imprumutului, dar nu mai tarziu de scadenta finala a intregii transe.