Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - contract incheiat in S1 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 16 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Evenimente importante de raportat: Acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul I al anului 2019 – contract de prestari servicii incheiat cu o filiala de distributie

 

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 16 ianuarie 2019 a unui act juridic cu o valoare mai mare de 50.000 euro, cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud SA (SDTS), entitate afiliata, in care Electrica este actionar majoritar.

Detalii privind contractul incheiat de Electrica, in calitate de prestator, cu SDTS, in calitate de beneficiar, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, data expirarii, datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A                                   

Alexandra Borislavschi                                                         


 


Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul I 2019

Prestator: Societatea Energetica Electrica S.A.                                                                                                                                                 

Beneficiari: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud SA

 

Societatea

Tip si Nr. Contract

Obiect contract

Valoare (mii RON)

Data incheierii

Data expirare

Datorii reciproce

Garantii constituite (mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud SA

Contract de servicii nr.8 / 16.01.2019

Prestare servicii in cadrul sistemului AMR

5.706

1 ian 2019

31 dec 2019

1.750 mii lei creanta a Societatii Energetice Electrica SA asupra Societatii de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud SA

 

57

Beneficiar: orice neplata a sumei datorate prestatorului va fi supus unei penalitati de 0,03% pe zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la data platii(exclusiv) .

60 de zile de la data comunicarii facturii