Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - Contract incheiat in S2 2019 cu SDTN

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 august 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul II al anului 2019 – contract de prestari servicii incheiat cu o filiala de distributie - SDTN

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 28 august 2019, a unui act juridic cu o valoare mai mare de 50.000 euro cu Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania  Nord SA (SDTN), entitate afiliata, la care Electrica este actionar majoritar.

Detalii privind contractul incheiat de Electrica, in calitate de beneficiar, cu SDTN, in calitate de prestator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, data expirarii, datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 

 

Director General                                                                   

Georgeta Corina Popescu                                                     
 

           


Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul II 2019

Prestator: Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord SA                                                                                             

Beneficiar: Societatea Energetica Electrica S.A.

 

Societatea

(prestator)

Tip si Nr. Contract

Obiect contract

Valoare (mii RON)

Data incheierii

Data expirare

Datorii reciproce

Garantii constituite (mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord SA

Contract de servicii nr.101/ 28.08.2019

Prestare servicii de instalare GdM

358,4

28 aug 2019

27 aug 2020

362.962 mii lei creanta a Societatii Energetice Electrica SA asupra Societatii de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Nord SA

 

0

Beneficiar: are dreptul de a factura ca penalitati o suma echivalenta cu 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza.

Prestator: are dreptul de a factura ca penalitati o suma echivalenta cu 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza.

30 de zile de la data primirii facturii