Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - Contracte cu EFSA

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 20 decembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica) in semestrul II al anului 2019 cu Electrica Furnizare SA – Contract de furnizare a energiei electrice la clientii eligibili noncasnici si Contract de furnizare produse

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 19 decembrie 2019 si in data de 20 decembrie 2019, a doua acte juridice cu o valoare cumulata mai mare de 50.000 euro cu Electrica Furnizare, entitate afiliata, la care Electrica este actionar majoritar.

Detalii privind contractele incheiate de Electrica, in calitate de beneficiar, cu Electrica Furnizare, in calitate de prestator, continand informatii cu privire la data incheierii, natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Raportul independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile raportate de Electrica in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 va fi publicat in maxim 30 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare, conform prevederilor art. 144 lit B alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

 

Director General                                                        Director Strategie si Fuziuni si Achizitii       

Georgeta Corina Popescu                                         Anamaria Acristini-Georgescu         

 

Anexa 1: Detaliile actelor juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica in semestrul II 2019

Prestator: Electrica Furnizare S.A.

Beneficiar: Societatea Energetica Electrica S.A.                                                                                                           

 

Societatea

Tip si Nr. Contract, data incheierii

Obiect contract

Valoare (mii RON)

Data intrarii in vigoare

Data expirare

Creante/Datorii reciproce

Garantii constituite (mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Electrica Furnizare S.A.

Contract de furnizare a energiei electrice la clienti eligibili noncasnici nr.139/

20.12.2019

Furnizarea energiei electrice la locul de consum din strada Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1, Bucuresti,

(sediul administrativ al SE Electrica SA)

400

01 ianuarie 2020

31 decembrie 2020

5.128 RON creanta a Societatii Energetice Electrica SA asupra Electrica Furnizare SA

Nu este cazul

Neachitarea facturii in termen de maxim 20 zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere, dupa cum urmeaza:

a) pentru datoriile neachitate scadente se vor calcula penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,1% din acestea, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu data de scadenta exclusiv si pana la data platii inclusiv;

b) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii.  

10 zile de la data emiterii facturii   

 

 

 

Electrica Furnizare S.A.

 

.

Contract de furnizare produse

nr.137/

19.12.2019

Montare baterii de compensare reglabile automat

12,1

19 decembrie 2019

15 aprilie 2020

 

5.128 RON creanta a Societatii Energetice Electrica SA asupra Electrica Furnizare SA

 

 

Nu este cazul

Beneficiar: are dreptul de a percepe si factura cu titlu de penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,04 % pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza. Termen de plata: 15 zile de la emiterea facturilor de penalitati

Furnizor: are dreptul de a factura ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,04% pe zi de intarziere din valoarea neachitata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, fara a depasi valoarea pentru care se calculeaza. Termen de plata: 15 zile de la emiterea facturilor de penalitati.

30 zile calendaristice

de la data primirii facturii