Raport privind platile catre guverne an 2018

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT PRIVIND PLATILE EFECTUATE CATRE GUVERNE

Conform art.64 din Legea nr.24/2017

Data Raportului: 25 aprilie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

·         Raport asupra platilor catre guverne pentru anul 2018

 

Prezentul raport prezinta platile efectuate de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”, „SNGN Romgaz”) pentru anul financiar 2018 in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice OMFP 2844/19.12.2016 („OMFP 2844/2016”).

 

Acest ordin este aplicabil entitatilor publice si transpune in legislatia nationala prevederile cuprinse in Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi.

 

In baza acestor reglementari, SNGN Romgaz SA, societate admisa la tranzactionare pe piata Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE), care are ca obiect de activitate explorarea, prospectarea, descoperirea, dezvoltarea si exploatarea produselor petroliere din  zacamintele aflate in portofoliul societatii trebuie sa intocmeasca Raportul asupra platilor catre guverne.

 

Aceasta lucrare reprezinta un raport consolidat datorita faptului ca sintetizeaza platile catre guverne rezultate in urma operatiunilor de extractie.

Platile efectuate de catre Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti nu au fost cuprinse in acest raport datorita faptului ca activitatea de inmagazinare gaze naturale nu face obiectul platilor catre guverne.

 

Raportul poate fi consultat pe site-ul societatii : www.romgaz.roRelatia cu investitoriiRapoarte anuale.

 

Definitii care se afla la  baza intocmirii raportului 

 

Cadrul de reglementare : Raportul a fost intocmit in baza prevederilor din Capitolul 8 al OMFP 2844/2016.

 

Entitatea raportoare :  raportul se refera la o singura entitate raportoare SNGN Romgaz SA.

 

Activitati : platile care sunt raportate in prezentul raport sunt generate de activitatea SNGN Romgaz SA in domeniul explorarii, prospectarii, descoperirii si  extractiei de gaze naturale si alte materiale extractive in conformitate cu licentele acordate de catre autoritati. Acest raport exclude activitatile SNGN Romgaz SA efectuate in domeniul inmagazinarii de gaze naturale, productiei de energie electrica si alte activitati conexe activitatii extractive de gaze care sunt in obiectul de activitate.

 

Guvern : guvern inseamna orice autoritate nationala, regionala sau locala a unui stat membru sau a unei tari terte. Sunt incluse: departamentele, agentiile sau intreprinderile controlate de acea autoritate.

 

Proiect : proiect inseamna activitati operationale care sunt reglementate de un singur contract, licenta, locatie, concesiune sau alte acorduri juridice similare si care formeaza baza pentru o obligatie de plata catre un guvern. Cu toate acestea, daca mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond si formeaza baza pentru o obligatie de plata catre guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect.

 

Plati : Categoriile de plati care sunt cuprinse in acest raport se refera la :

 

a)      Drepturi de productie

 

Drepturile de productie se refera la partea de productie care ii revine unui guvern in cadrul unui proiect derulat in comun cu o autoritate guvernamentala.  Societatea nu are in derulare proiecte de aceasta natura, ca urmare raportul nu include aceasta categorie de plati catre guverne.

 

b)     Impozite si taxe

 

In categoria Impozite si taxe raportul prezinta impozitele percepute asupra veniturilor din activitatea de exploatare a gazelor naturale (impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale) si impozitul asupra profiturilor Societati (impozitul pe profit).  Raportul nu prezinta impozitele percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul personal, impozitele si taxele referitoare la proprietati sau impozite si taxe de mediu.

 

c)      Redevente

 

Redeventele reprezinta sumele achitate in baza acordurilor petroliere incheiate in conditiile legilor aplicabile pentru exploatarea unui zacamant petrolier (redevente petroliere) respectiv pentru exploatarea unor resurse minerale (redevente pentru resurse minerale).  

 

d)     Dividende

 

Se refera la dividendele platite catre guverne care nu reprezinta sumele achitate sub forma de dividende platite unui guvern ca actionar comun sau obisnuit al societatii  daca aceste dividende sunt platite guvernului in aceleasi conditii ca si celorlalti actionari. In anul 2018 Societatea nu a achitat alte sume sub forma de dividende catre guverne cu exceptia dividendelor platite unui guvern ca actionar comun.

 

e)      Prime de semnare, descoperire si productie

 

Primele de semnare, descoperire si productie se refera la prime care ar putea fi platite de catre Societate la semnarea unui contract, prime datorate cu ocazia  declararii descoperirii unui zacamant comercial sau prime datorate depasirii unei anumite cantitati de productie. 

Prevederile contractuale in vigoare, aplicabile Societatii, nu fac referire la prime de semnare, descoperire sau productie. Societatea nu a efectuat plati de aceasta natura in cursul anului 2018.

 

f)       Taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare, avize si alte taxe aferente licentelor si/sau concesiunilor

 

Raportul prezinta taxele achitate pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in domeniul gazelor naturale, sumele achitate sub forma de avize la incheierea sau modificarea acordurilor de concesiune, avize platite la cererea titularului de acorduri petroliere pentru incheierea, modificarea, incetarea unui acord petrolier, plati sub forma de avize anuale pentru Programul de Operatiuni Petroliere precum si pentru modificarea Programului de Operatiuni Petroliere, avize pentru desfasurarea de operatiuni la sonde si taxe aferente  investitiilor si transfer de tehnologie. Sunt incluse si redeventele platite catre diverse autoritati ale statului pentru concesiunile acordate.

 

g)      Plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii

 

Platile pentru imbunatatiri aduse infrastructurii prezentate in acest raport se refera la imbunatatirile aduse infrastructurii doar in conditiile in care acestea servesc si altor scopuri decat celor de explorare, dezvoltare si exploatare. De asemenea aceste plati se refera la imbunatatirea infrastructurii locale, nu a infrastructurii Societatii.

Valoarea lor este cuprinsa in raport la valoarea din momentul platii.

Constructiile, imbunatatirile aduse infrastructurii realizate doar cu scop social nu sunt prezentate in acest raport.

In cursul anului 2018, Societatea nu a efectuat plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii.

 

Asocieri

In cazul operatiunilor desfasurate in cadrul asocierilor unde SNGN Romgaz este operator, sumele declarate in prezentul raport sunt sumele platite de catre societate in cota parte care ii revine din asociere.  In cazul in care Societatea face parte dintr-o asociere in care nu este operator, sumele sunt prezentate in baza datelor puse la dispozitie de catre operator.

Prag de semnificatie

O plata, indiferent daca este plata unica sau o serie de plati conexe, nu este  luata in considerare in raport daca este mai mica de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) in cursul unui exercitiu financiar.

Plati in natura

Societatea nu efectueaza plati in natura.

Moneda de raportare

Raportul este prezentat in lei. Platile efectuate in alte valute decat moneda nationala sunt cuprinse in acest raport la valoarea in lei de la momentul realizarii lor.

 

Pentru anul 2018 pentru operatiunile desfasurate in Slovacia valoarea platilor efectuate sunt sub pragul de semnificatie.

 

Ca urmare a obligatiilor de raportare mentionate anterior S.N.G.N. Romgaz S.A. publica Raportul privind platile catre Guverne pentru exercitiul financiar 2018, pe structura mentionata la Sectiunea 8.3 din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2844/2016 dupa cum urmeaza:

 

 

Mii RON     

 

 

Sume platite catre Guverne pe tari

Nr.

Denumire plata

       Romania        

I

Suma totala a platilor efectuate

1.279.552

a.

Drepturi de productie

N/A

b.

Impozitele percepute asupra venitului, productiei sau profiturilor societatilor comerciale, cu exceptia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vanzari

872.906

c.

Redevente

389.270

d.

Dividende

 N/A

e.

Prime de semnare, descoperire si productie

N/A

f.

Taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare si alte taxe aferente licentelor si/sau concesiunilor.

17.376

  g.

Plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU