Raport semestrial S1 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 61 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 14 August 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Situatii financiare interimare pentru semestrul I 2019, neauditate

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, SNTGN Transgaz SA Medias informeaza persoanele interesate asupra urmatoarelor:

In sedinta din data de 9 august 2019, prin Hotararea nr. 36, Consiliul de Administratie a aprobat Situatiile financiare semestriale ale SNTGN Transgaz SA pentru semestrul I 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.

In aceeasi sedinta, Consiliul de administratie a avizat Raportul administratorilor SNTGN Transgaz SA privind activitatea desfasurata in semestrul I 2019 in vederea prezentarii acestuia in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital, Situatiile financiare interimare neauditate pentru semestrul I  2019 ale SNTGN Transgaz SA cuprind:

§  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SNTGN Transgaz SA;

§  Situatia interimara a pozitiei financiare;

§  Situatia interimara a rezultatului global;

§  Situatia interimara a modificarilor capitalurilor proprii;

§  Situatia  interimara a fluxurilor de trezorerie;

§  Note la situatiile financiare interimare.

§  Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare.

Situatiile financiare interimare pentru semestrul I 2019 nu sunt auditate.

Activitatea economico-financiara a SNTGN Transgaz SA in perioada ianuarie-iunie 2019 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea AGOA nr. 3/16.05.2019.

Situatia rezultatelor financiare inregistrate la 30 iunie 2019 fata de rezultatele perioadei similare a anului 2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Indicator

UM

Sem I 2019

Sem I 2018

1.

Cifra de afaceri

mii lei

938.808

883.524

2.

Venituri din exploatare inainte de activitatea echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

774.994

808.806

3.

Cheltuieli de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

560.033

491.046

4.

Profit din exploatare inainte de activitatea  de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

214.961

317.760

5.

Venituri din activitatea de echilibrare

mii lei

183.208

90.483

6.

Cheltuieli cu gazele de echilibrare

mii lei

183.208

90.483

7.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

297.898

34.919

8.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

mii lei

297.898

34.919

9.

Profit din exploatare

mii lei

214.961

317.760

10.

Venituri financiare

mii lei

33.199

21.978

11.

Cheltuieli financiare

mii lei

16.433

8.878

12.

Profit brut

mii lei

231.726

330.860

13.

Impozit pe profit

mii lei

36.225

50.590

14.

Profit net

mii lei

195.500

280.270

15.

Rezultatul global total aferent perioadei

mii lei

195.500

280.270

16.

Gaze transportate*)

MWh

73.279.756

71.483.634

17.

Consum tehnologic

mii lei

39.228

39.745

18.

Consum tehnologic

MWh

389.039

504.476

  *) cantitatea transportata pentru care se factureaza servicii de transport

 

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 4% fata de realizarile din semestrul I 2018, inregistrandu-se o scadere de 33.812 mii lei, in principal din cauza veniturilor mai mici obtinute din activitatea de transport intern.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 14 % fata de semestrul I 2018, nivelul acestora fiind cu 68.987 mii lei mai mare societatea inregistrand economii in special la cheltuieli cu redeventa, cu intretinere si transport, consum tehnologic si cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli.

Comparativ cu realizarile la semestrul I 2018 profitul brut realizat la semestrul I 2019 este mai mic cu 30%, respectiv cu 99.134 mii lei.

In raport cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe semestrul  I 2019 Profitul brut este cu 108,39% mai mare fata de program, nivelul acestuia fiind cu 120.526 mii lei superior prevederilor din BVC, iar profitul net cu 98,61% mai mare decat cel programat, respectiv cu 97.068 mii lei mai mare decat cel din BVC.

Detaliat situatia indicatorilor este prezentata in Raportul administratorilor pentru Semestrul I 2019.

 

Director General

Ion Sterian