Raport suplimentar - Contracte SNTGN Transgaz SA - valori realizate

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SUPLIMENTAR

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                        

Data Raportului: 21 mai 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Valoarea totala realizata a doua contracte incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

Avand in vedere faptul ca raportul curent transmis de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in data de 12.04.2019 contine informatii privind valoarea estimata a actelor juridice care au facut obiectul raportarii, in conformitate cu cerintele Anexei 12 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raporteaza valoarea totala realizata a doua contracte incheiate cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., astfel:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea realizata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Contract nr. 430L/ 20.03.2019

Prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de intrare in SNT (perioada 01.04.2019-01.05.2019)

852.575,78

Plata la 15 zile calendaristice  de la data emiterii facturii

nu

v. Nota*

v. Nota**

2.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Contract nr. 431L/ 20.03.2019

Prestarea serviciilor lunare de transport aferent punctelor de iesire din SNT (perioada 01.04.2019-01.05.2019)

397.274,75

Plata la 15 zile calendaristice  de la data emiterii facturii

nu

v. Nota*

v. Nota**

Nota:*Nivelul garantiei financiare de plata constituite de UR va fi egal cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente perioadei urmatoare de utilizare.

**Neindeplinirea obligatiei de plata a facturilor, in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor atrage: perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazute in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU