Raport trim 1 2020

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2020

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017

 

Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2020 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

 

La data de 31.03.2020, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.731.018.421 lei.

 

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2020 este de 44, comparativ cu 51 la data de 31.03.2019. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 619.432.201 lei iar cea de piata este de 1.704.579.067 lei, superioara cu 175,18% valorii nominale.

 

S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 31.03.2020, venituri totale in suma de 7.324.759 lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2020 - sunt la nivelul de 2.900.785 lei.

 

Profitul net inregistrat la 31.03.2020 este de 3.715.033 lei si reprezinta 13,50% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2020.

 

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.03.2020:

 

Nr.

crt.

Denumire emitent

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total al S.I.F.

(%)

Pondere in activul net al S.I.F.

(%)

1

BANCA TRANSILVANIA S.A.

4,2239

23,1137

23,7925

2

B.R.D. – Groupe Societe Generale

4,1114

19,4324

20,0030

3

OMV PETROM S.A. Bucuresti

1,2582

11,9403

12,2909

4

FLAROS S.A. Bucuresti

81,0712

4,4533

4,5840

5

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

0,5841

3,6349

3,7417

6

ANTIBIOTICE S.A. Iasi

18,9645

3,6334

3,7401

7

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS

2,0665

3,3734

3,4725

8

ARGUS S.A. Constanta

86,4160

3,1259

3,2177

9

TURISM FELIX BAILE FELIX

28,9736

2,6574

2,7355

10

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti

3,6994

2,6319

2,7092

 

Total activ

1.731.018.421 lei

Activ net

1.681.633.699 lei

Valoarea unitara a activului net

2,8985 lei

 

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2020:

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Realizat

31.03.2020

- lei -

31.03.2019

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2020

- lei -

31.03.2020 /

BVC 2020

(%)

1.       

VENITURI TOTALE

7.324.759

11.092.149

55.775.867

13,13

2.       

CHELTUIELI TOTALE

3.609.726

2.600.671

26.885.610

13,43

3.       

REZULTATUL BRUT - Profit

3.715.033

8.491.478

28.890.257

12,86

4.       

IMPOZIT PROFIT

-

977.793

1.367.540

  0,00

5.       

REZULTATUL NET - Profit

3.715.033

7.513.685

27.522.717

13,50

 

 

INDICATORI   ECONOMICO - FINANCIARI

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

31.03.2020

31.03.2019

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

0,2315

0,6608

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

 

Capital imprumutat/Capital angajat x 100

-

 

-

-

                 

-

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90

-

0,0213

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,0043

0,0058

 

        

Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2020 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 31.03.2020 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

 

Evenimente ulterioare datei de raportare

Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) date in aplicare acestora, ale Legii nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare precum si cele ale Actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Anuntul de convocare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. 1138/24.03.2020, in ziarul Bursa nr. 55/23.03.2020, pe site-ul BVB precum si pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro, in data de 20.03.2020.

In conditiile pandemiei cu coronavirusul COVID-19 si a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 18.03.2020 au fost emise o serie de ordonante militare care au adus reglementari privind modul de organizare si desfasurare a evenimentelor in spatii inchise. In scopul de a lua toate masurile pentru ca AGOA sa se desfasoare cu respectarea prevederilor acestor ordonante militare, S.I.F. Oltenia S.A. a intervenit la institutiile abilitate pentru a primi lamuriri privind aplicarea acestora, astfel:

- Directia de Sanatate Publica Dolj - adresa nr. 3124/15.04.2020

- Ministerul Afacerilor Interne - Institutia Prefectului Judetul Dolj

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta - adresa nr. 3156/18.04.2020

- Inspectoratul de Politie Dolj - adresa nr. 3162/21.04.2020.

Acestora li s-a adus la cunostinta faptul ca S.I.F. Oltenia S.A. este in imposibilitatea de a organiza si desfasura AGOA cu o prezenta de peste 50 de persoane cu respectarea masurilor de distantare fizica prevazute de ordonantele militare.

In urma raspunsurilor primite de la autoritatile publice a rezultat ca responsabilitatea cu privire la modul de organizare si raspunderea pentru eventuale incalcari ale obligatiei de prevenire a raspandirii infectiei revine conducatorilor agentilor economici.

• In datele de 16.04.2020, 21.04.2020 si 24.04.2020, in vederea desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. in regim de siguranta si cu respectarea reglementarilor legale in contextul pandemiei (art. 7 din Ordonanta Militara nr. 3), Conducerea Superioara a solicitat actionarilor sa isi exercite cu precadere votul prin mijloace electronice sau prin corespondenta.

Consiliul de Administratie al societatii, in data de 27.04.2020, a stabilit conditiile de participare la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020 si a facut cunoscut actionarilor aceste conditii prin publicarea raportului curent nr. 3306/27.04.2020. Acesta a fost diseminat pe site-ul BVB - operator de piata, transmis la A.S.F. si publicat pe site-ul societatii www.sifolt.ro.

• In data de 28.04.2020 au avut loc lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. In conditiile de participare stabilite prin hotararea Consiliului de Administratie al societatii si comunicate prin raportul curent nr. 3306/27.04.2020, s-au adoptat urmatoarele hotarari (extras):

- Se aproba Situatiile financiare individuale ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,  in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

- Se aproba Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare,  in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;

- Se aproba  repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2019 in suma de 124.132.273,67 lei, pe urmatoarele destinatii: Dividende: 52.214.914,30 lei  (42,0639% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,10 lei si alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) in vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii, in special pentru derularea unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social al societatii. Se aproba data de 01.07.2020 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

- Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019;

- Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata;

- Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a inregistrarii  contabile la ,,venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii  lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta S.I.F. Oltenia S.A., ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020;

- Se aproba data de 12.06.2020 ca data de inregistrare (ex date 11.06.2020), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Aceste hotarari au facut obiectul raportului curent nr. 3333/28.04.2020 si au fost publicate la BVB, pe site-ul societatii si transmise autoritatii de supraveghere.

 

• In data de 30.04.2020 societatea comunica investitorilor faptul ca a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara Decizia nr. 543/29.04.2020, conform careia, incepand cu data de 29.04.2020, in vederea protejarii intereselor investitorilor de buna-credinta, se suspenda de la tranzactionare actiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. pana la clarificarea situatiei existente in ceea ce priveste evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A.

 

Evenimentul la care se face referire in decizie consta in faptul ca un grup de actionari, nemultumiti de faptul ca nu au fost primiti in sala de sedinta A.G.O.A. din 28.04.2020, au tinut o adunare ad-hoc in fata sediului S.I.F. Oltenia S.A. Hotararile luate de acest grup au fost inaintate BVB si publicate pe site-ul BVB in data de 04.05.2020.

In data de 11.05.2020 actiunile S.I.F. Oltenia S.A. au fost reintroduse la tranzactionare prin Decizia ASF nr. 566 /11.05.2020.

La data prezentarii acestui raport pietele de capital si economiile europene sunt afectate de efectele pandemiei cu COVID - 19. Fenomenul este prezent si in Romania. Consiliul de Administratie al Societatii este constient ca aceste evolutii pot sa influenteze activitatea viitoare a societatii, efectul acestora asupra rezultatelor viitoare ale societatii neputand fi estimat. Conducerea monitorizeaza in permanenta evolutia evenimentelor si cauta sa gaseasca cele mai bune masuri pentru asigurarea continuitatii activitatii.

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2020 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 15.05.2020, orele 0830, astfel:

§     pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;

§     pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice

si

§     in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova - Dolj.

 

precum si accesand link-ul de mai jos:

 

 

 

 

Presedinte/Director General                          

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu                                             

 

Vicepresedinte /Director General Adjunct

conf.univ.dr. Cristian Busu

 

ec.Viorica Balan

Ofiter de Conformitate