Raport trim 3 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 14.11.2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2019

(pentru perioada 01.01-30.09.2019)

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:

§  activitatea de transport intern gaze naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

§  activitatea de transport international gaze naturale care este o activitate de transport gaze ce se desfasoara prin conducte de transport dedicate.

§  activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea sistemului national de transport, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.

Principalii indicatori economici si financiari realizati la 30 septembrie 2019, respectiv in trimestrul III 2019, comparativ cu perioadele similare a anului 2018, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumirea

Realizat 

 9 luni 2018

Realizat 

 9 luni 2019

Modificari (+/-)

Realizat

Trim. III 2018

Realizat

Trim. III 2019

Modificari (+/-)

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.093.054

1.085.513

-1%

284.248

310.519

9%

Venituri din activitatea de echilibrare

118.838

250.930

111%

28.354

67.721

139%

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

109.545

521.459

376%

74.626

223.561

200%

Venituri financiare

36.560

41.522

14%

14.582

8.324

-43%

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

755.092

840.997

11%

264.046

280.964

6%

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

118.838

250.930

111%

28.354

67.721

139%

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

109.545

521.459

376%

74.626

223.561

200%

Cheltuieli financiare

18.009

20.742

15%

9.131

4.308

-53%

REZULTATUL BRUT,

din care :

356.513

265.297

-26%

25.653

33.570

31%

· din exploatare

337.962

244.516

-28%

20.202

29.555

46%

· din activitatea financiara

18.551

20.781

12%

5.451

4.015

-26%

Impozitul pe profit

56.568

40.608

-28%

5.977

4.383

-27%

PROFITUL NET

299.946

224.689

-25%

19.676

29.188

48%

 Valorile exprimate in *mii lei*

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2019 (01.01-30.09.2019) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cuprinde informatii financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa: http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

 

Director General

Sterian Ion