Raport trim I 2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Data raport: 11.05.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, art. 67, si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, incepand cu data de 11 mai 2018, dupa cum urmeaza:

 - in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea “Relatii cu investitorii -  Situatii Financiare 2018” (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul trimestrial include:

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana (IFRS - UE);

-          Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018.

 

 

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018, SNN a obtinut un profit net de 189.997 mii lei in crestere cu 51,7% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere de 44,4%, iar EBITDA o crestere de 25,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 15%, influentate de cresterea cu 11,8% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

 

Mii RON

 

Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2018

(neauditat)

   

    Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2017

    (neauditat, retratat)

  Variatie

Productie (GWh)*

2.714

   2.766

  -1,9%

Venituri din exploatare, din care:

571.008

   494.997

  15,4%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

541.245

   483.910

  11,8%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(235.273)

   (226.710)

  3,8%

EBITDA (Rezultat din exploatare inainte de impozitare, cheltuieli financiare nete,

depreciere si amortizare)

335.735

   268.287

  25,1%

Depreciere si amortizare

(122.504)

   (120.658)

  1,5%

EBIT(Rezultat din exploatare)

213.231

  147.629

  44,4%

Rezultat financiar net

19.939

  (1.838)

  n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(43.173)

  (20.519)

  110,4%

Profit net

189.997

  125.272

  51,7%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 

***)Extras din situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018

 

     

Ca urmare a liberalizarii complete a pietei energiei electrice incepand cu 1 ianuarie 2018, strategia de vanzari a SNN a fost reconfigurata in conformitate cu noile conditii de piata, cu axare pe piata forward si contracte pe perioade lungi de timp si preturi stabile, in scopul valorificarii optime a productiei.

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in trimestrul I al anul 2018

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 2.950.627 MWh in trimestrul I al anului 2018.

 

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU), din care:

2.757.492

99,7%

196,29

541.261.904

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU si contract furnizare

2.278.684

82,4%

203,86

464.535.818

- Vanzari pe PZU

478.808

17,3%

160,24

76.726.086

Dezechilibre pozitive pe PE*)

7.587

0,3%

94,94

720.317

Total vanzari Trimestrul I 2018

2.765.079

100%

196,01

541.982.221

*) Nota: 12.801 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016 si Ordinului ANRE nr.76/2017.

  

In perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018, Societatea nu a vandut energie pe piata reglementata (11% in perioada de trei luni incheiate la 31 martie 2017), inregistrand o crestere cu 12% a cantitatii de energie electrica vanduta pe piata concurentiala fata de perioada comparativa a anului precedent. Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a crescut cu 11%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 24% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU) a crescut cu 17%, insa pretul mediu de vanzare pe aceasta piata a fost mai mic cu 32% (pret fara Tg).

 

Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU) precum si pe PE este de 2.765.079 MWh, cu 0,07% sub programul de vanzari, de 2.767.094 MWh (dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 0,87% mai mic fata de cantitatea de energie electrica vanduta in trimestrul I al anului 2017. Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea integrala a obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata in proportie de 74% de pe PE si restul de pe PZU.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din trimestrul I al anului 2018 sunt de 541.982.221 lei (din care 12.801 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016 si Ordinului ANRE nr.76/2017), mai mici cu 2,39% fata de veniturile bugetate pentru trimestrul I al anului 2018 si respectiv mai mari cu 11,4% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

  1. Gradul de realizare pentru obiectivele majore de investitii la sfarsitul trimestrului I al anului 2018

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2018 este de 244.867 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 3/02.03.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/inlocuire a unor sisteme, din considerente de natura economica – reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite cu impact pozitiv asupra eficientei, sau din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului).

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2018, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

La 31 martie 2018, gradul de realizare valorica a programului de investitii a fost de 3,5%, la o valoare anuala a programului de investitii de 244.867 mii lei. Nivelul tinta la finele trimestrului I pentru anul 2017, considerat si pentru trimestrul I 2018, a fost de minim 5%. Astfel, un grad de realizare de 3,5% raportat la tinta de minim 5%, reprezinta o realizare de 70% a planului de investitii de realizat in trimestrul I 2018.

Nivelul tinta de 5% asociat primelor luni ale anului este justificat prin faptul ca primele luni ale anului sunt dedicate planificarii/contractarii. Astfel, (i) pentru proiectele de investitii in continuare – o pondere valorica mare este asociata lucrarilor urmand a fi prestate incepand cu trimestrul II, de exemplu in timpul opririi planificate, iar (ii) pentru proiectele noi de investitii implementarea acestora debuteaza in partea a doua a anului calendaristic, ulterior semnarii contractelor aferente.

 

In analiza gradului valoric trebuie luat in considerare faptul ca acesta poate diferi de gradul de realizare fizic; astfel, daca un proiect de investitii a fost finalizat cu succes, gradul de realizare fizic este de 100% insa gradul de „realizare” valoric poate fi subunitar, respectiv mai mic de 100%, daca proiectul a fost implementat la un cost mai mic decat sumele bugetate; aceste economii reprezinta beneficii pentru societate, deoarece aceleasi rezultate se obtin cu resurse mai mici.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

Va rugam sa accesati linkul de mai  jos pentru a vizualiza Raportul aferent trimestrului I 2018.

 

Cosmin Ghita             

                                                                                               

Director General