Revocare a hotararii de convocare a AGOA din 22.02.2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 31 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Revocarea Hotararii de Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 22 (25) februarie 2019

 

 

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru data de 22 (25) februarie 2019 (AGOA), prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 62/19 decembrie 2018, avand ca obiect principal aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de administrare al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., precum si datorita aparitiei, dupa data convocarii AGOA, a unor modificari legislative in domeniul sectorului gazelor naturale, in data de 31.12.2018, Consiliul de Administratie a decis revocarea Hotararii privind convocarea AGOA.

Dupa revizuirea Planului de administrare al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si a tintelor aferente indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare al societatii, Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din Planul de administrare al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

 

 

Anexat:

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 65 din data de 31 decembrie 2018

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

_________________________________________________________

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

H O T A R A R E A   NR. 65/ 2018

­a Consiliului de Administratie al  Societatii Nationale de Gaze Naturale 

„ROMGAZ” - S.A. Medias,

adoptata in data de 31 decembrie 2018

 

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E:

 

Articol unic

(1)  Avand in vedere necesitatea revizuirii tintelor aferente indicatorilor de performanta financiari rezultati din Planul de Administrare aprobat de Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie revoca hotararea nr. 62 din data de 19 decembrie 2018, privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru sedinta din data de 22 februarie 2019.

 

(2)  Dupa revizuirea Planului de Administrare SNGN ROMGAZ SA si a tintelor aferente indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare SNGN ROMGAZ SA, Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, rezultati din planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA.

 

  

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NISTORAN DORIN-LIVIU