Rezultate financiare preliminare 2016

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE 2016

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara cu BVB si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2016, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), neauditate.

Principalii indicatori economico-financiari preliminati la 31 decembrie 2016, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2015 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea

Realizat 2015

Preliminat 2016

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.663.398

1.864.376

12%

2.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

211.125

118.884

-44%

3.

Venituri financiare

43.237

32.177

-26%

4.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.077.219

1.165.534

8%

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

211.125

118.884

-44%

5.

Cheltuieli financiare

22.315

9.683

-57%

6.

REZULTATUL BRUT, din care :

607.101

721.335

19%

· din exploatare

586.179

698.842

19%

· din activitatea financiara

20.922

22.494

8%

7.

Impozitul pe profit

118.372

125.625

6%

8.

PROFITUL NET

488.729

595.710

22%

9.

Alte elemente ale rezultatului global

10.211

-1.026

x

10.

Rezultatul global total aferent perioadei

498.940

594.684

19%

Valori exprimate in *mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 12% fata de realizarile din anul 2015, inregistrandu-se o crestere de 200.978 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§ veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mari cu 247.771 mii lei datorita:

- cresterii ponderii componentei fixe in total venituri la 60%;

- facturarii contravalorii depasirilor de capacitate rezervata aferente anului 2016 in valoare de 143.132 mii lei in conformitate cu Ordinul ANRE nr.1/18.01.2016, Ordinul ANRE nr.14/30 martie 2016, Ordinul ANRE nr.160/26 noiembrie 2015 si Ordinul ANRE nr.39/10 august 2016. In perioada octombrie – decembrie 2016, societatea a calculat depasirea de capacitate in conformitate cu Ordinele ANRE nr.14/30 martie 2016 si nr.160/26 noiembrie 2015. Modalitatea de calcul folosita de societate pentru depasirile de capacitate incepand cu 1 octombrie 2016 ar putea face obiectul unor dispute care vor fi solutionate de catre ANRE, impactul fiind de aprox. 38.200 mii lei.

§ veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 147.204 mii lei din cauza:

- scaderii ponderii componentei variabile in total venituri la 40%;

- scaderii cantitatii de gaze facturate cu 1.473.299 MWh (220.016 mii mc);

§ veniturile din transportul international al gazelor naturale mai mari cu 9.819 mii lei datorita variatiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor si aplicarii prevederilor Ordinului ANRE nr.34/19 iulie 2016;

§ veniturile din activitatea de echilibrare conform Ordinului ANRE nr.1/18.01.2016 si Ordinului ANRE nr.14/30 martie 2016 (pana la data de 1 noiembrie 2016), respectiv Ordinului ANRE 160/26 noiembrie 2015 (incepand cu 1 noiembrie 2016) in valoare de 57.387 mii lei;

§ alte venituri din exploatare mai mari cu 33.205 mii lei, datorita, in principal, prescrierii majorarilor de intarziere aferente unor dividende achitate cu intarziere din perioada 2000-2003 in valoare de 51.718 mii lei, reducerii veniturilor din penalitati cu 4.999 mii lei si a reducerii altor venituri din materiale recuperate cu 15.795 mii lei.

Veniturile din activitatea de constructii mai mici cu 92.241 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii;

Veniturile financiare cu o influenta negativa de 11.060 mii lei pe seama variatiilor cursului de schimb valutar.

Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 cresc cu 8% fata de anul 2015, nivelul acestora fiind cu 88.315 mii lei mai mare.

Societatea a inregistrat economii de 33.353 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§ intretinere si transport: 11.504 mii lei;

§ impozite si alte sume datorate statului: 3.323 mii lei, in principal pe seama reducerii impozitului pe monopol cu suma de 3.792 lei;

§ alte cheltuieli de exploatare: 18.526 mii lei, in principal pe seama reducerii provizioanelor din depreciereacreantelor cu 30.389 mii lei comparativ cu anul precedent si a cresterii cheltuielilor cu: paza obiectivelor (1.137 mii lei), telecomunicatii (1.483 mii lei), serviciilor de inmagazinare gaze naturale (1.880 mii lei).

S-au inregistrat depasiri de 121.668 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§ consum si pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport a crescut cu 1.260 mii lei din cauza a doi factori:

- cantitatea de gaze naturale destinata consumului tehnologic mai mare cu 218.381 MWh/20.770 mii mc (▲23%), cu o influenta nefavorabila de 18.798 mii lei;

- pretul mediu de achizitie pe anul 2016 mai mic fata de anul 2015 cu 14,81 lei/MWh, cu o influenta pozitiva de 17.538 mii lei;

§ cheltuieli cu provizionul pentru riscuri si cheltuieli: 24.446 mii lei, in principal pe seama provizionului aferent deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata emisa de ANAF (25.410 mii lei);

§ cheltuieli din activitatea de echilibrare: 56.093 mii lei;

§ cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 15.263 mii lei;

§ cheltuieli cu personalul: 11.767 mii lei;

§ cheltuieli cu redeventa: 11.039 mii lei;

§ cheltuieli cu materiale auxiliare si alte materiale: 1.800 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 12.631 mii lei pe seama cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

Comparativ cu realizarile anului 2015 profitul brut preliminat pe anul 2016 este mai mare cu 19%, respectiv cu 114.235 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare preliminate pe anul 2016 au fost intocmite conform IFRS-UE si nu sunt auditate.

Director General

Petru Ion Vaduva