Rezultate financiare preliminare 2016

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 Nr. 1218 / 15.02.2017

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 15.02.2017

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2016

                 

Potrivit calendarului de comunicare financiara pentru anul 2017, S.I.F. Transilvania prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2016, neauditate.

 

Situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global la 31 decembrie 2016, cuprinzand date preliminare, intocmite in conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/28.12.2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

 

Situatiile financiare anuale finale intocmite in conformitate cu prevederile Normei 39/2015 vor fi supuse auditului statutar, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare si vor fi prezentate pentru aprobare actionarilor, iar forma lor definitiva, insotita de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusa la dispozitia publicului la data ce va fi comunicata in convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

Situatiile financiare preliminare pentru exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016 sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 15 februarie 2017, ora 18:30, astfel:

·      pe website-ul societatii, www.siftransilvania.ro, la Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte”

·      pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti,  www.bvb.ro si

·      la sediul societatii,  Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

 

Informatii suplimentare cu privire la rezultatele financiare preliminare se pot obtine si la telefon 0268/40.11.33, 0268/40.11.34, persoane de contact d-na Diana Veres, respectiv d-na Adriana Boian.

 

Mihai Fercala                                                      

Presedinte Executiv / Director General                    

                                                                                                           

Iulian Stan                   

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

 

Diana Veres

Director Economic