Rezultate financiare preliminare 2016

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 15.02.2017

Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Comunicarea rezultatelor financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2016 – in conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2017 (RC din 10.01.2017 si 31.01.2017).

 

SIF Moldova a intocmit Situatiile financiare individuale neauditate aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”), in conformitate cu cerintele  Normei 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (ASF).

 

Reglementarile contabile aprobate prin Norma 39/2015 sunt aplicate impreuna cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, fiind asigurat un grad ridicat de transparenta si comparabilitate a situatiilor financiare.

 

Obiectiv

 

Obiectivul situatiilor financiare IFRS este de a furniza informatii financiare despre entitatea raportoare care sunt utile pentru investitorii existenti si potentiali, imprumutatori si alti creditori in deciziile pe care acestia le iau cu privire la oferirea de resurse entitatii.

 

Prezentarea situatiilor financiare

 

SIF Moldova a adoptat o prezentare a situatiilor financiare bazata pe lichiditate, in cadrul pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor, in cadrul situatiei rezultatului global, aceasta metoda de prezentare oferind informatii credibile si relevante.

 

Situatiile financiare IFRS neauditate sunt intocmite pe baza conventiei valorii juste pentru activele si datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si activele disponibile pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil. Alte active si datorii financiare, precum si activele si datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost amortizat, valoarea reevaluata sau cost istoric. SIF Moldova a prezentat instrumentele de capitaluri proprii, pentru care nu a putut determina o piata active, la cost mai putin eventualele ajustari de depreciere, iar la cost amortizat, investitiile pastrate pana la scadenta (obligatiuni, depozite).

 

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra perioadelor prezentate in situatiile financiare individuale intocmite conform IFRS.

 

Principalele elemente ale situatiilor financiare IFRS neauditate

(RON)

IFRS 2016

IFRS 2015

a.Pozitia financiara

 

 

Total active

1.718.974.994

 1.457.697.072

Total datorii

119.470.010

121.746.092

Capitalurile proprii

1.599.504.984

 1.335.950.980

b.Rezultatul global

 

 

Profitul net al exercitiului    

123.298.020

100.340.326

Alte elemente ale rezultatului global

166.174.126

73.472.848

Rezultatul global aferent perioadei

289.472.146

173.813.174

 

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare IFRS 2016 neauditate

 

Situatiile financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar 2016 conform IFRS pot fi consultate pe website-ul societatii www.sifm.ro/raportari periodice/2017.

 

Teleconferinta cu investitorii si analistii pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2016 va avea loc in data de 17.02.2017 incepand cu orele 16:00. Informatii privind participarea la eveniment sunt disponibile pe website-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si pe cel al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro ). 

 

***

Situatiile financiare preliminare neauditate pot suporta modificari in functie de evenimentele ulterioare inchiderii bilantului si de recomandarile auditorului financiar.

 

Pana in prezent, in cadrul misiunii de audit nefinalizate, nu au fost identificate erori materiale sau alte aspecte care ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare prezentate.

 

Presedinte Director General

Costel CEOCEA

 

Control Intern

Michaela PUSCAS