Rezultate financiare preliminare 2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

In conformitate cu datele din Calendarul de comunicare financiara si respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital in materie de raportari catre institutiile pietei de capital si actionari, SNTGN Transgaz SA Medias aduce la cunostinta tuturor celor interesati situatiile financiare anuale individuale, preliminate pentru anul 2017, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS), neauditate.

Principalii indicatori economico-financiari preliminati la 31 decembrie 2017, comparativ cu cei realizati in perioada similara a anului 2016 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea

Realizat 2016

Preliminat 2017

Crestere

0

1

2

3

4=3/2x100-100

1.

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.815.385

1.748.372

-4%

2.

Venituri din activitatea de echilibrare

57.404

129.056

125%

3.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

118.504

63.950

-46%

4.

Venituri financiare

32.231

190.577

491%

5.

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

1.125.268

1.070.401

-5%

6.

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

56.093

129.056

130%

7.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

118.504

63.950

-46%

8.

Cheltuieli financiare

9.683

148.590

1434%

9.

REZULTATUL BRUT, din care :

713.975

719.957

1%

· din exploatare

690.117

677.971

-2%

· din activitatea financiara

22.547

41.986

86%

10.

Impozitul pe profit

119.410

117.779

-1%

11.

PROFITUL NET

594.565

602.179

1%

12.

Alte elemente ale rezultatului global

-1.026

-

x

13.

Rezultatul global total aferent perioadei

593.539

602.179

1%

Valori exprimate in *mii lei*

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 4% fata de realizarile anului 2016, inregistrandu-se o scadere de 67.012 mii lei.

Veniturile au fost influentate in principal de urmatorii factori:

§ veniturile obtinute din rezervarea de capacitate mai mici cu 6.818 mii lei pe seama:

- capacitatii rezervate mai mici cu 124.355.410 MWh, cu influenta negativa de 239.145 mii lei;

- tarifului de rezervare a capacitatii mai mare cu 0,729 lei/MWh, determinat de cresterea rezervarilor pe termen scurt, cu influenta pozitiva de 232.327 mii lei.

§ veniturile obtinute din componenta volumetrica mai mici cu 15.490 mii lei din cauza:

- tarifului volumetric mai mic cu 0,348 lei/MWh cu o influenta nefavorabila de 49.919 mii lei pe seama scaderii ponderii componentei variabile in total venituri de la 40% la 35%;

- cantitatii de gaze transportate mai mare fata de anul 2016 cu 8.321.654 MWh/795.231 mii mc (▲6%);

§ veniturile din transportul international al gazelor naturale mai mari cu 4.719 mii lei datorita variatiilor cursurilor valutare a monedelor de derulare a contractelor si aplicarii prevederilor Ordinului ANRE nr. 34/19 iulie 2016;

§ alte venituri din exploatare mai mici cu 49.423 mii lei, din cauza, in principal, a prescrierii in anul 2016 a majorarilor de intarziere aferente unor dividende achitate cu intarziere din perioada 2000-2003 in valoare de 51.718 mii lei, venituri care nu se regasesc in realizarile anului 2017.

Veniturile din activitatea de echilibrare au inregistrat o crestere de 71.652 mii lei pe seama urmatorilor factori:

- cantitate mai mare cu 761.271 MWh cu influenta favorabila de 59.225 mii lei;

- pret de tranzactionare mai mare cu 8,29 lei/MWh, cu o influenta pozitiva de 12.427 mii lei.

Veniturile din activitatea de constructii mai mici cu 54.554 mii lei, inregistrate in conformitate cu IFRIC 12, conform caruia veniturile si costurile aferente serviciilor de construire sau imbunatatire a retelei de transport, in schimbul carora se inregistreaza activul necorporal, trebuie recunoscute in conformitate cu IAS 11, Contracte de constructii.

Veniturile financiare cu o influenta pozitiva de 158.346 mii lei datorita reluarii la venituri a provizionului constituit pentru deprecierea participatiei Transgaz la capitalul social al Nabucco Gas Pipeline International GmbH in valoare de 138.544.435 lei. In luna septembrie 2017 s-a obtinut decizia Tribunalului Comercial Viena prin care societatea Nabucco Gas Pipeline International GmbH (“NIC”) a fost radiata iar societatea a scos la 30 septembrie 2017 din evidentele sale contabile activul in valoare de 138.544.435 lei concomitent cu reluarea la venituri a provizionului constituit in anii precedenti pentru aceeasi valoare.

Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 scad cu 5% fata de anul 2016, nivelul acestora fiind cu 54.866 mii lei mai mic.

Societatea a inregistrat economii de 86.066 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§ consum si pierderi tehnologice de gaze naturale pe sistemul de transport a scazut cu 10.575 mii lei datorita a doi factori:

- cantitatea de gaze naturale destinata consumului tehnologic mai mica cu 171.425 MWh/13.631 mii mc (▼14%), cu o influenta favorabila de 12.218 mii lei;

- pretul mediu de achizitie pe anul 2017 mai mare fata de anul 2016 cu 1,62 lei/MWh, cu o influenta negativa de 1.642 mii lei;

§ intretinere si transport: 2.172 mii lei;

§ cheltuieli cu redevente: 1.759 mii lei;

§ alte cheltuieli de exploatare: 71.560 mii lei, in principal pe seama reducerii provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli si pentru deprecierea activelor curente (-74.865 mii lei).

S-au inregistrat depasiri de 31.200 mii lei, in special la urmatoarele elemente de cheltuieli:

§ cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe: 5.767 mii lei;

§ cheltuieli cu personalul: 15.820 mii lei;

§ cheltuieli cu impozite si taxe: 4.020 mii lei;

§ cheltuieli cu materiale auxiliare si alte materiale: 5.593 mii lei.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 138.907 mii lei pe seama eliminarii din evidentele contabile la 30 septembrie 2017 a activului in valoare de 138.544.435 lei reprezentand participatia Transgaz la capitalul social al societatii Nabucco Gas Pipeline International GmbH (“NIC”).

Comparativ cu realizarile anului 2016 profitul brut preliminat pe anul 2017 este mai mare cu 1%, respectiv cu 5.983 mii lei.

Mentionam ca situatiile financiare preliminate pe anul 2017 au fost intocmite conform IFRS-UE si nu sunt auditate. Acestea sunt disponibile la lik-ul de mai jos

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION