Rezultate financiare sem I 2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raport: 11.08.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona, Nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Raportul semestrial aferent perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2017

 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la publicarea Raportului semestrial aferent perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 si 66 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

 

Raportul semestrial include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;

-          Situatiile financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 insotite de Raportul de revizuire al auditorului independent;

-          Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017.

 

 

I.       Performanta financiara

 

In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017, SNN a obtinut un profit net de 133.780 mii lei3). Principalele rezultate sunt prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017:

 

Indicator (Mii Lei)

Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017

(revizuita)3)

Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2016

(revizuita, retratata)4)

Variatie

Productie (GWh)1)

5.066

4.804

5,5%

Venituri din exploatare, din care:

892.973

742.247

20,3%

Venituri din vanzarea energiei electrice2)

869.719

723.764

20,2%

Cheltuieli din exploatare, mai putin deprecierea si amortizarea

(499.701)

(487.510)

2,5%

EBITDA

393.271

254.737

54,4%

Depreciere si amortizare

(245.976)

(238.405)

3,2%

EBIT

147.295

16.332

801,9%

Venituri/(Cheltuieli) financiare nete

11.481

(13.485)

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(24.996)

(1.111)

2.150,0%

Profit net

133.780

1.736

7.608,1%

1) Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

2) Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

3) Rezultatele pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017 includ si efectul retratarilor efectuate asupra rezultatelor din trimestrul I 2017 ca urmare a corectarii unor erori de politica contabila in suma neta de 36.393 mii lei (detalii in situatiile financiare).

4) Rezultatele comparative pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2016 au fost retratate, efectul retratarilor fiind descris in situatiile financiare.

 

Principalii factori care au contribuit la rezultatele din primul semestru al anului 2017 comparativ cu perioada similara a anului trecut sunt:

 

Ø  Cresterea cu 5,5% a cantitatii de energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda, in conditiile unei opriri planificate semnificativ mai reduse a unitatii planificate sa intre in oprirea planificata.

Ø  Cresterea veniturilor din vanzarea energiei electrice cu 20,2%, datorita atat cantitatii de energie electrica livrata mai mare (+6,5%), cat si a preturilor medii efectiv realizate mai mari cu 12,83%. Rezultatele au fost influentate de cantitatile pe care SNN are obligatia sa le vanda pe piata reglementata conform deciziei ANRE, dar si de mixul de vanzari pe piata competitiva (contracte la termen versus livrari pe piata spot).

Ø  Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea mai mari cu 3,2% fata de perioada comparativa, pe fondul punerii in functiune a unor investitii in curs anterioare care au generat cheltuieli cu amortizarea.

Ø  Cheltuieli din exploatare (altele decat deprecierea si amortizare) in crestere cu 2,5%, in conditiile in care productia a fost mai mare cu 5,5%, a unor cheltuieli cu dezechilibrele negative pe Piata de echilibrare si achizitia de energie electrica in legatura cu opririle neplanificate si programate ale Unitatii 1 din semestrul I, precum si impactul unor elemente nemonetare de natura cheltuielilor cu provizioanele.

Ø  Venituri financiare nete in cuantum de 11.481 mii lei fata de cheltuieli financiare nete in suma de 13.485 mii lei in perioada comparativa, influentate in principal de diferentele de curs valutar.

 

Rezultatele din primul semestrul al anului 2017 includ efectul retratarilor efectuate pentru corectarea unor erori de politica contabila asupra rezultatelor raportate in trimestrul I 2017, in suma neta de 36.393 mii lei; rezultatele comparative au fost retratate corespunzator.

 

 

II.    Pozitia financiara la 30 iunie 2017

 

Indicator (mii Lei)

30 iunie 2017

(revizuit)

31 decembrie 2016

(auditat, retratat)

Variatie

Active imobilizate

7.144.962

7.330.813

-2,5%

Active circulante

2.103.411

2.014.607

4,4%

Total active

9.248.373

9.345.420

-1,0%

 

 

 

 

Datorii pe termen lung

1.307.154

1.420.338

-8,0%

Datorii curente

434.159

450.313

-3,6%

Total datorii

1.741.313

1.870.651

-6,9%

 

 

 

 

Capitaluri proprii

7.507.060

7.474.769

0,4%

Total capitaluri proprii si datorii

9.248.373

9.345.420

-1,0%

 

Activele imobilizate au inregistrat o usoara scadere fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2016, in special datorita reducerii valorii nete a imobilizarilor corporale prin recunoasterea amortizarii aferente perioadei ianuarie – iunie 2017. Impactul amortizarii perioadei a fost partial compensat de investitiile efectuate aferente Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda.

 

Activele circulante au inregistrat o crestere de 4,4% fata de 31 decembrie 2016, in principal pe seama cresterii cu 6,8% a disponibilitatilor banesti (numerar si echivalente de numerar si depozite bancare cu maturitate mai mare de trei luni), precum si a reducerii cu 17% creantelor comerciale si a altor creante, influentate indeosebi de prevederile contractuale (plata in avans versus plata dupa livrarea energiei electrice).

 

Datoriile pe termen lung au scazut cu 8,0% fata de valorile inregistrate la 31 decembrie 2016. Scaderea este determinata de diminuarea portiunii pe termen lung a creditelor externe contractate de la Societe Generale si EURATOM pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda, ca urmare a reclasificarii ratelor scadente din portiunea pe termen lung in portiunea pe termen scurt, pe masura scurgerii maturitatii creditelor; aceasta reducere a fost compensata partial de cresterea obligatiilor pe termen lung privind beneficiile angajatilor.

 

Datoriile curente s-au diminuat cu 3,6% fata de valorile de la 31 decembrie 2016. Diminuarea este determinata in principal de scaderea datoriilor comerciale si a altor datorii cu 8%, precum si de scaderea portiunii curente a imprumuturilor pe termen lung cu 6%, ca urmare a finalizarii rambursarii unuia din creditele pe termen lung contractate mentionate anterior. Reducerea acestor datorii a fost compensata partial de cresterea veniturilor in avans, ca urmare a incheierii unor contracte de livrare de energie electrica cu plata in avans a energiei livrate, pentru livrari de energie electrica in perioada imediat urmatoare

 

III. Productia de energie electrica 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 5.519.639 MW