Rezultate financiare semestriale 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 61 din Legea nr.24/2017

 

Data raportului: 14 August 2018

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Situatii financiare interimare pentru semestrul I 2018, neauditate

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, SNTGN Transgaz SA Medias informeaza persoanele interesate asupra urmatoarelor:

In sedinta din data de 9 august 2018, prin Hotararea nr. 36, Consiliul de Administratie a aprobat Situatiile financiare semestriale ale SNTGN Transgaz SA pentru semestrul I 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.

In aceeasi sedinta, Consiliul de administratie a avizat Raportul administratorilor SNTGN Transgaz SA privind activitatea desfasurata in semestrul I 2018 in vederea prezentarii acestuia in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital, Situatiile financiare interimare neauditate pentru semestrul I  2018 ale SNTGN Transgaz SA cuprind:

§  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SNTGN Transgaz SA;

§  Situatia interimara a pozitiei financiare;

§  Situatia interimara a rezultatului global;

§  Situatia interimara a modificarilor capitalurilor proprii;

§  Situatia  interimara a fluxurilor de trezorerie;

§  Note la situatiile financiare interimare.

Situatiile financiare interimare pentru semestrul I 2018 nu sunt auditate.

Activitatea economico-financiara a SNTGN Transgaz SA in perioada ianuarie-iunie 2018 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea AGOA nr. 2/06.03.2018.

Situatia rezultatelor financiare inregistrate la 30 iunie 2018 fata de rezultatele perioadei similare a anului 2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Indicator

UM

Sem I 2018

Sem. I 2017

1.

Cifra de afaceri

mii lei

883.524

1.027.603

2.

Venituri din exploatare inainte de activitatea echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

823.907

980.477

3.

Cheltuieli de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

506.146

519.977

4.

Profit din exploatare inainte de activitatea  de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

317.761

460.501

5.

Venituri din activitatea de echilibrare

mii lei

90.483

76.692

6.

Cheltuieli cu gazele de echilibrare

mii lei

90.483

71.913

7.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

34.919

17.532

8.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

mii lei

34.919

17.532

9.

Profit din exploatare

mii lei

317.761

465.280

10.

Venituri financiare

mii lei

21.978

21.767

11.

Cheltuieli financiare

mii lei

8.878

8.672

12.

Profit brut

mii lei

330.860

478.375

13.

Impozit pe profit

mii lei

51.254

77.885

14.

Profit net

mii lei

279.606

400.491

15.

Rezultatul global total aferent perioadei

mii lei

279.606

400.491

16.

Gaze transportate*)

mii mc

6.658.467

6.857.186

17.

Consum tehnologic

mii lei

39.745

36.022

18.

Consum tehnologic

mii mc

48.310

50.281

  *) cantitatea transportata pentru care se factureaza servicii de transport

Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 sunt cu 16% mai scazute fata de realizarile obtinute in semestrul I 2017, in principal din cauza veniturilor mai mici obtinute din: componenta volumetrica, rezervarea de capacitate si transportul international al gazelor naturale.

Cheltuielile de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 sunt mai scazute cu  3% fata de semestrul I 2017, societatea inregistrand economii in special la cheltuieli cu redeventa, cu alte cheltuieli materiale si cu alte cheltuieli de exploatare. Depasiri ale cheltuielilor s-au inregistrat  la urmatoarele categorii de cheltuieli: consumul si pierderile tehnologice de gaze naturale, cu intretinerea si transport, cu personalul, cu  impozite si alte sume datorate statului, si cu amortizarea.

Comparativ cu realizarile la semestrul I 2017 profitul brut realizat la semestrul I 2018 este mai mic cu 31%, respectiv cu 147.515 mii lei.

In raport cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe semestrul  I 2018, veniturile din exploatare sunt cu 10 % peste nivelul bugetat, iar cheltuielile de exploatare cu 16 % sub nivelul bugetat al acestora.

Profitul brut realizat in semestrul I 2018 este cu 114% mai mare fata de buget, respectiv cu 176.278 mii lei.

Profitul net la semestrul I 2018 este cu 105% mai mare fata de cel programat, respectiv cu 142.989 mii lei.

Detaliat situatia indicatorilor este prezentata in Raportul administratorilor pentru Semestrul I 2018.

Director General

Ion Sterian