Rezultate financiare semestriale 30.06.2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 61 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 11 August 2017

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Situatii financiare interimare pentru semestrul I 2017, neauditate

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, SNTGN Transgaz SA Medias informeaza persoanele interesate asupra urmatoarelor:

In sedinta din 10 august 2017, prin Hotararea nr. 27, Consiliul de Administratie a aprobat Situatiile financiare semestriale ale SNTGN Transgaz SA pentru semestrul I 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

In aceeasi sedinta Consiliul de administratie a avizat Raportul administratorilor SNTGN Transgaz SA privind activitatea desfasurata in semestrul I 2017 in vederea prezentarii acestuia in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Respectand prevederile legislatiei specifice pietei de capital, Situatiile financiare interimare pentru semestrul I 2017 ale SNTGN Transgaz SA cuprind:

§ Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SNTGN Transgaz SA;

§ Situatia interimara a pozitiei financiare;

§ Situatia interimara a rezultatului global;

§ Situatia interimara a modificarilor capitalurilor proprii;

§ Situatia interimara a fluxurilor de trezorerie;

§ Note la situatiile financiare interimare.

§ Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare.

Situatiile financiare interimare pentru semestrul I 2017 nu sunt auditate.

Activitatea economico-financiara a SNTGN Transgaz SA la 30 iunie 2017 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotararea AGOA nr. 1/27.04.2017.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016 se prezinta astfel:

Nr. crt.

Indicator

UM

Sem. I 2017

Sem. I 2016

1.

Cifra de afaceri

mii lei

1.027.603

814.535

2.

Venituri din exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

980.477

870.468

3.

Cheltuieli de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

519.977

546.425

4.

Profit din exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

460.501

324.043

5.

Venituri din echilibrare

mii lei

76.692

22.012

6.

Cheltuieli de echilibrare

mii lei

71.913

20.948

7.

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

mii lei

17.532

33.671

8.

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

mii lei

17.532

33.671

9.

Profit din exploatare

mii lei

465.280

325.107

10.

Venituri financiare

mii lei

21.767

14.625

11.

Cheltuieli financiare

mii lei

8.672

2.921

12.

Profit brut

mii lei

478.375

336.810

13.

Impozit pe profit

mii lei

77.885

55.044

14.

Profit net

mii lei

400.491

281.767

15.

Rezultatul global total aferent perioadei

mii lei

400.491

281.767

16.

Gaze transportate*)

mii mc

6.857.186

5.873.039

17.

Cheltuieli de investitii

mii lei

28.331

45.318

18.

Cheltuieli de reabilitare

mii lei

4.517

7.522

19.

Consum tehnologic

mii lei

36.022

52.226

20.

Consum tehnologic

mii mc

50.719

65.375

*) cantitatea transportata pentru care se factureaza servicii de transport

Veniturile din exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12 inregistrate in semestrul I 2017 cresc cu 13% fata de realizarile din semestrul I 2016, inregistrandu-se o crestere de 110.009 mii lei.

Cheltuielile de exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 inregistrate in semestrul I 2017 scad cu 5% fata de semestrul I 2016, nivelul acestora fiind cu 26.449 mii lei mai mic.

Comparativ cu realizarile semestrului I 2016 profitul brut realizat in semestrul I 2017 este mai mare cu 42%, respectiv cu 141.565 mii lei.

Director General

Ion Sterian