Rezultate financiare semestriale consolidate 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

Raport semestrial la 30.06.2018 - situatii financiare consolidate

 

Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 au fost intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002, Societatea are obligatia de a intocmi si depune la ASF situatii financiare semestriale consolidate, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”), cat mai curand posibil dupa incheierea perioadei relevante, dar cel tarziu la 3 luni dupa incheierea acesteia.

In perimetrul de consolidare au fost cuprinse un numar de 11 societati comerciale, la care detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost consolidate prin metoda integrarii globale.

Cele 11 societati comerciale reprezinta o pondere de 15,24% in activul total al Societatii si respectiv 15,99% in activul net.

Valoarea de piata totala a portofoliului de participatii administrat de Grup este de 1.560.604.889 lei, inregistrand o crestere cu 3,43% fata de 31.12.2017. In acesta se regasesc si titluri la 4 fonduri de investitii in valoare de 2.908.430 lei (0,19% din valoarea de piata a portofoliului administrat).

 

La 30.06.2018 Grupul detinea cu precadere actiuni la societati care activeaza in domeniul finante, banci, asigurari cu o pondere de 54,56% din valoarea totala de piata a portofoliului, in usoara crestere fata de 31.12.2017, cand acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 53,35%.

 

La data de 30 iunie 2018 Grupul are urmatoarea structura de active financiare:

 

In lei

Nr.

soc.

Valoare de piata 30.06.2018

Nr.

soc.

Valoare de piata 31.12.2017

Investitii de capital

 

 

 

 

Societati listate

31

961.305.764

31

940.376.548

Societati nelistate

30

596.390.695

33

565.696.728

Unitati de fond

4

2.908.430

4

2.789.494

Total active financiare

65

1.560.604.889

68

1.508.862.770

Plasamentele detinute in societatile ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din Romania, plus plasamentul detinut la Banca Comerciala Romana, la 30 iunie 2018, reprezinta 93,66% din valoarea justa a investitiilor.

 

SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL

 

in lei

30 iunie 2018

30 iunie 2017

Venituri

   

Venituri din dividende

74.749.296

40.797.889

Venituri din dobanzi

43.715

49.616

Alte venituri operationale

99.119.396

96.613.217

Castig net din diferente de curs valutar

(96.380)

(138.747)

Castig net din vanzarea activelor financiare

3.494.832

3.416.196

Cheltuieli

 

 

Comisioane si taxe de administrare si supraveghere

(1.183.751)

(1.249.034)

Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

480.550

324.094

Alte cheltuieli operationale

(105.918.881)

(99.822.410)

Profit inainte de impozitare

70.688.777

39.990.821

Impozitul pe profit

(4.842.779)

(2.925.386)

Profit net al exercitiului financiar

65.845.998

37.065.435

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat

 

 

Variatia neta a rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

43.793.662

135.516.740

Rezerva aferenta diferentei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global transferata in profit sau pierderi, neta de impozit

(4.534.200)

(2.989.863)

Total rezultat global aferent perioadei

105.105.460

169.592.312

 

 

 

Profit net aferent

65.845.998

37.065.435

Actionarilor Societatii

65.784.506

36.935.958

Interesului minoritar

61.492

129.477

 

 

 

Rezultatul global aferent

105.105.460

169.592.312

Actionarilor Societatii

105.490.358

169.257.775

Interesului minoritar

(384.898)

334.537

 

 

 

Rezultatul pe actiune

 

 

De baza

0,1134

0,0637

 

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE

In lei

30 iunie 2018

31 decembrie 2017

Active

   

Numerar si echivalente de numerar

18.370.337

9.869.368

Depozite plasate la banci

53.429.343

13.030.043

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

1.556.770.379

1.506.578.556

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

3.834.510

2.284.214

Credite si creante

38.127.037

29.563.961

Imobilizari corporale

86.609.591

87.012.073

Investitii imobiliare

93.203.002

93.360.493

Alte active

96.023.935

167.843.871

Total active

1.946.368.134

1.909.542.579

Datorii

 

 

Dividende de plata

88.970.251

48.791.984

Impozite si taxe

3.322.610

7.071.981

Datorii cu impozitul amanat

134.321.030

126.534.254

Alte datorii

67.746.791

137.743.812

Total datorii

294.360.682

320.142.031

Capitaluri proprii

 

 

Capital social

58.016.571

58.016.571

Ajustari ale capitalului social

103.806.500

103.806.500

Alte elemente de capitaluri proprii

640.808.133

619.775.291

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale

38.901.297

39.562.594

Rezerve legale si statutare

28.144.283

27.963.377

Alte rezerve

735.511.972

701.904.709

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

(18.755.201)

(11.100.021)

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 asupra capitalului social si rezervelor

(158.148.438)

(158.148.438)

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS fara IAS 29

127.081.911

103.510.150

Profit curent

65.784.506

71.690.366

Total capitaluri proprii atribuibile societatii mama

1.621.151.534

1.556.981.099

Interesul minoritar

din care:

30.855.918

32.419.449

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent intereselor care nu controleaza

61.492

255.505

Alte capitaluri proprii

30.794.426

32.163.944

Total capitaluri

1.652.007.452

1.589.400.548

Total datorii si capitaluri proprii

1.946.368.134

1.909.542.579

 

Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – vor putea fi consultate, incepand cu data de 28.09.2018, orele 08:30, la adresa de internet:

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/cons/consolidate.html

 

Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate la data de 30.06.2018 vor fi puse la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

 

 

precum si la link-ul de mai jos.

  

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte/Director General

  

ec. Viorica BALAN

Ofiter de Conformitate