Rezultate financiare semestriale consolidate 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

Raport semestrial la 30.06.2019 - situatii financiare consolidate interimare

 

Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 au fost intocmite in conformitate cu cerintele IAS 34 “Raportari Financiare interimare” si trebuie citite impreuna cu situatiile financiare consolidate pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

In baza prevederilor Legii 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea intocmeste raportare contabila consolidata semestriala in conformitate cu IFRS.

Raportarea contabila consolidata semestriala se intocmeste si se depune la ASF in termen de cel tarziu 3 luni dupa incheierea semestrului.

 

In perimetrul de consolidare au fost cuprinse un numar de 11 societati comerciale, la care detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost consolidate prin metoda integrarii globale.

Cele 11 societati comerciale reprezinta o pondere de 15,82% in activul total al Societatii si respectiv 16,34% in activul net al acesteia.

 

Valoarea de piata totala a portofoliului de participatii administrat de Grup este de 1.772.535.379 lei, in acesta regasindu-se si titluri la 4 fonduri de investitii in valoare de 3.256.345 lei (0,18% din valoarea de piata a portofoliului administrat).

 

La 30.06.2019 Grupul detinea cu precadere actiuni la societati care activeaza in domeniul finante, banci cu o pondere de 51,07% din valoarea totala de piata a portofoliului, in crestere fata de 31.12.2018, cand acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 39,54%.

 

La data de 30 iunie 2019 si 31 decembrie 2018, Grupul are urmatoarea structura de active financiare:

 

in lei

Nr.

soc.

Valoare de piata

30.06.2019

Nr.

soc.

Valoare de piata

31.12.2018

 

Investitii de capital

 

Societati listate

29

1.668.092.745

31

1.086.671.973

 

Societati nelistate

28

101.186.289

28

97.316.757

 

Unitati de fond

4

3.256.345

4

2.732.940

Total active financiare

61

1.772.535.379

63

1.186.721.670

 

 

SITUATIA CONSOLIDATA INTERIMARA A REZULTATULUI GLOBAL

 

In lei

30 iunie 2019

30 iunie 2018

Venituri

   

Venituri brute din dividende

122.075.409

74.749.296

Venituri din dobanzi

383.912

43.715

Alte venituri operationale

123.873.865

99.119.396

Castig net din diferente de curs valutar

6.544.661

(96.380)

Castig net din vanzarea activelor financiare

-

3.494.832

Castig din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

520.468

-

Cheltuieli

 

 

Comisioane si taxe de administrare si supraveghere

(1.331.958)

(1.183.751)

Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

437.129

480.550

Alte cheltuieli operationale

(123.209.089)

(105.918.881)

Profit inainte de impozitare

129.294.397

70.688.777

Impozitul pe profit

(7.420.684)

(4.842.779)

Profit net al exercitiului financiar

121.873.713

65.845.998

Alte elemente ale rezultatului global

 

 

Castig aferent cedarii activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit recunoscut in rezultatul reportat

2.284.711

-

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit amanat

-

-

Variatia neta a rezervei din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

228.597.269

43.793.662

Rezerva de valoare justa a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global transferata in profit sau pierderi, neta de impozit

-

(4.534.200)

Rezerva de valoare justa a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferata in rezultatul reportat neta de impozit

(2.019.153)

-

Total alte elemente ale rezultatului global

228.862.827

39.259.462

Total rezultat global aferent perioadei

350.736.540

105.105.460

Profit net aferent

121.873.713

65.845.998

Actionarilor Societatii

120.458.645

65.784.506

Interesului minoritar

1.415.068

61.492

 

 

 

Rezultatul global aferent

350.736.540

105.105.460

Actionarilor Societatii

348.021.660

105.490.358

Interesului minoritar

2.714.880

(384.898)

 

 

 

Rezultatul pe actiune

 

 

De baza

0,2076

0,1134

Diluat

0,2076

0,1134

 

SITUATIA CONSOLIDATA INTERIMARA A POZITIEI FINANCIARE

 

in lei

30 iunie 2019

31 decembrie 2018

Active

   

Numerar si echivalente de numerar

33.280.140

480.439.807

Depozite plasate la banci

57.506.950

14.037.297

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

1.769.279.034

1.183.214.785

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

3.256.345

3.506.885

Credite si creante

22.590.487

38.856.954

Imobilizari corporale

85.093.803

87.216.858

Investitii imobiliare

94.390.315

93.904.401

Alte active

101.091.326

157.037.888

Total active

2.166.488.400

2.058.214.875

Datorii

 

 

Dividende de plata

69.253.280

43.355.439

Impozite si taxe

4.659.948

99.371.144

Datorii cu impozitul amanat

85.786.394

43.682.766

Alte datorii

60.967.975

139.907.725

Total datorii

220.667.597

326.317.074

Capitaluri proprii

 

 

Capital social

58.016.571

58.016.571

Ajustari ale capitalului social

103.847.238

103.847.238

Alte elemente de capitaluri proprii

410.267.315

185.042.195

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale

38.785.604

39.055.057

Rezerve legale si statutare

28.299.406

28.169.423

Alte rezerve

700.188.372

735.589.573

Actiuni proprii

(1.962.259)

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

(27.939.205)

(17.634.138)

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 asupra capitalului social si rezervelor

(158.148.438)

(158.148.438)

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS fara IAS 29

641.673.079

634.725.228

Profit curent

120.458.645

92.712.041

Total capitaluri proprii atribuibile societatii mama

1.913.486.328

1.701.374.750

Interesul minoritar

din care:

32.334.475

30.523.051

Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent intereselor care nu controleaza

1.415.068

510.612

Alte capitaluri proprii

30.919.407

30.012.439

Total capitaluri

1.945.820.803

1.731.897.801

Total datorii si capitaluri proprii

2.166.488.400

2.058.214.875

 

Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 – intocmite in conformitate cu prevederile legale – vor putea fi consultate, incepand cu data de 27.09.2019, orele 08:30, la adresa de internet:

 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/conss/consolidate.html

 

 

Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare consolidate interimare la data de 30.06.2019 vor fi puse la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

 

precum si in link-ul de mai jos.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte/Director General

 

 

ec. Viorica BALAN

Ofiter de Conformitate