Rezultate financiare trim 1 2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Data raport: 12.05.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 31 martie 2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, art. 67, si Anexei nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, incepand cu data de 12 mai 2017, dupa cum urmeaza:

 - in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea “Relatii cu investitorii -  Situatii Financiare 2017” (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul trimestrial include:

-       Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-       Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, in baza Standardului International de Contabilitate 34 “Raportarea financiara interimara”;

-       Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017.

 

  

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2017, SNN a obtinut un profit net de 84.052 mii lei in crestere cu 25,7% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere de 41,5%, iar EBITDA o crestere de 18,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

 

Cresterea profitului net de 25,7%, prin raportare la cresterea profitului brut din exploatare de 41,5%, este determinata de faptul ca in trimestrul I al anului 2017 s-a inregistrat o cheltuiala financiara neta de 1.838 mii lei, fata de perioada similara a anului 2016 cand s-a inregistrat venit financiar net de 10.300 mii lei, generata de diferentele de curs valutar nete inregistrate.

 

Mii Lei

Perioada de 3 luni incheiata la              

 31 martie 2017***

Perioada de 3 luni incheiata la                       

31 martie 2016***

Variatie

Productie (GWh)*

2.766

2.803

-1,3%

Venituri din exploatare, din care:

494.997

454.434

8,9%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

483.910

446.432

8,4%

Cheltuieli din exploatare

(264.625)

(259.403)

2,0%

EBITDA (Rezultat din exploatare inainte de impozitare,

cheltuieli financiare nete, depreciere si amortizare)

230.372

195.031

18,1%

Depreciere si amortizare

(122.893)

(119.055)

3,2%

EBIT (Rezultat din exploatare)

107.479

75.976

41,5%

(Cheltuieli)/Venituri financiare nete

(1.838)

10.300

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(21.589)

(19.415)

11,2%

Profit net

84.052

66.861

25,7%

*) Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**) Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

***)Extras din situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in trimestrul I al anul 2017

 

Vanzari de energie electrica pe tipuri de contracte/piete

Cantitati in MWh

  %
  din total vanzari

   Pret
   [lei/MWh cu Tg inclus]

   Venituri din vanzarea energiei electrice,inclusiv Tg [lei]

Contracte reglementate

313.437

  11,24%

   161,13

   50.504.749

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

2.465.254

  88,39%

   175,95

   433.762.590

- Vanzari pe contracte PCCB-LE, PCCB - NC, PCSU si contract furnizare

2.057.703

  73,77%

   164,34

   338.166.268

- Vanzari pe PZU si PI

407.551

  14,61%

   234,56

   95.596.322

Dezechilibre pozitive pe piata de echilibrare

10.527

  0,38%

   211,56

   2.227.073

Total vanzari Trimestrul I 2017

2.789.218

  100,00%

   174,42

  486.494.412

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din trimestrul I al anului 2017 sunt de 486.494.412 lei, mai mari cu 3,36% fata de valoarea avuta in vedere la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 (portiunea aferenta trimestrului I), si mai mari cu 6,51% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului trecut.

 

Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU – Piata pentru Ziua Urmatoare si PI – Piata Intra-zilnica) si pe Piata de Echilibrare (PE) este de 2.789.218 MWh, cu 0,77% peste programul de vanzari, de 2.767.838 MWh.

 

  1. Gradul de realizare pentru obiectivele majore de investitii la sfarsitul trimestrului I al anului 2017

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2017 este de 231.593 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei), program aprobat prin Hotararea nr. 1/29.03.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei), din considerente de natura legala/conformare – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului), precum si pentru a raspunde necesitatilor de dezvoltare a sectorului energetic din Romania.

 

Cea mai mare valoare a  programului de investitii al SNN, de 196.759 mii lei,  pentru anul 2017,  este destinata Sucursalei CNE Cernavoda.

 

Gradul de realizare al programului de investitii al Sucursalei CNE Cernavoda la finele trimestrului I al anului 2017 este de 18,25%.

 

Gradul total de realizare aferent primului trimestru al anului 2017, pentru intreg programul de investitii al SNN (sediu si sucursale in perioada ianuarie-martie 2017), este de 15,74%, in timp ce gradul de realizare la obiectivele majore de investitii (Depozitul intermediar de combustibil ars, modernizarea si extinderea sistemului de protectie fizica si imbunatatirea functiilor de securitate nucleara ale  CNE Cernavoda in cazul evenimentelor dincolo de baza de proiectare) este 9,54%, mai mare decat nivelul tinta minim aprobat pentru trimestrul I 2017 de 5%.

 

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

 

 

Daniela Lulache                                                                      

Director General