Rezultate financiare trim 3

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

(pentru perioada 01.01-30.09.2017)

SNTGN “Transgaz” SA este o societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si Actul Constitutiv.

Conform H.G. nr.334/2000 si Actului Constitutiv, Transgaz are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilita pentru transportul intern si international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea-proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei nationale, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Veniturile Transgaz se realizeaza din desfasurarea urmatoarelor activitati:

· activitatea de transport intern gaze naturale care, datorita caracterului de monopol, este reglementata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

· activitatea de transport international gaze naturale care, este o activitate nereglementata, transportul gazelor naturale realizandu-se prin conducte de transport dedicate (conducte care nu sunt interconectate cu sistemul national de transport).

· activitatea de echilibrare desfasurata incepand cu 1 decembrie 2015 in baza Ordinului ANRE nr.160/2015 prin care se stabilesc obligatiile societatii privind echilibrarea sistemului national de transport, activitate neutra din punct de vedere financiar, orice profit sau pierdere din aceasta activitate urmand a fi distribuite clientilor pentru care sunt prestate servicii de transport intern.

Veniturile totale ale societatii sunt completate si de venituri din alte activitati cu o pondere scazuta in cifra de afaceri, cum sunt vanzari de active, chirii, redevente; venituri financiare din dobanzi si din diferente de curs valutar, precum si de veniturile de exploatare si financiare aferente creantei pentru valoarea reglementata ramasa neamortizata a bazei de active reglementate la sfarsitul Acordului de Concesiune.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la 30 septembrie 2017, respectiv in trimestrul III 2017, comparativ cu perioadele similare a anului 2016, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumirea

Realizat

9 luni 2016

Realizat

9 luni 2017

Crestere

Realizat

Trim. III 2016

Realizat

Trim. III 2017

Crestere

Venituri din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

1.240.474

1.302.437

5%

370.006

321.960

-13%

Venituri din activitatea de echilibrare

23.809

92.299

288%

1.797

15.608

769%

Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12

49.223

28.067

-43%

15.552

10.535

-32%

Venituri financiare

19.837

176.284

789%

5.212

154.517

2.865%

Cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii conform cu IFRIC12

822.329

811.971

-1%

275.904

291.994

6%

Cheltuieli din activitatea de echilibrare

23.037

87.337

279%

2.089

15.425

638%

Costul activelor construite conform cu IFRIC12

49.223

28.067

-43%

15.552

10.535

-32%

Cheltuieli financiare

5.002

147.972

2.858%

2.081

139.300

6.595%

REZULTATUL BRUT,

din care :

433.751

523.742

21%

96.941

45.366

-53%

· din exploatare

418.916

495.429

18%

93.810

30.149

-68%

· din activitatea financiara

14.835

28.313

91%

3.132

15.218

386%

Impozitul pe profit

75.282

90.190

20%

20.238

12.305

-39%

PROFITUL NET

358.469

433.552

21%

76.703

33.061

-57%

Valorile exprimate in *mii lei*

Raportul Trimestrial la 30 septembrie 2017 (01.01-30.09.2017) este intocmit in conformitate cu prevederile anexei 30B la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si cuprinde informatii financiare neaudiate.

Pentru vizualizarea integrala a raportului puteti accesa linkul de mai jos sau site-ul Transgaz la adresa http://www.transgaz.ro/ro/informa%C8%9Bii-investitori/raportari_trimestriale/2017.