Solicitare completare ordine de zi a AGOA din 28/29 mai 2020

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

Data raportului curent: 11 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat – Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocata pentru data de 28/29.05.2020 din partea actionarului majoritar

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA aduce la cunostinta faptul ca actionarul majoritar, Statul Roman prin Secretariatul General al Guvernului, detinator a 43.020.309 actiuni, reprezentand 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 135 din 11.05.2020 (inregistrata in cadrul Companiei cu nr. 17202 din 11.05.2020), solicita completarea ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor programata pentru data de 28/29.05.2020, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 18 mai 2020, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1520/27.04.2020 si in Ziarul National din data de 27 aprilie 2020, cu urmatoarele puncte:

”1^1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., incepand cu data de 30 mai 2020 si stabilirea duratei mandatului”;

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt urmatoarele:

1. Adrian GOICEA, cu domiciliul in Bucuresti, economist;

2. Luiza POPESCU, cu domiciliul in Bucuresti, inginer;

3. Oleg BURLACU, cu domiciliul in Bucuresti, jurist;

4. Jean - Valentin COMANESCU, cu domiciliul in Bucuresti, economist;

5. Mihaela CONSTANTINOVICI, cu domiciliul in Bucuresti, economist;

6. Ciprian Constantin DUMITRU, cu domiciliul in Bucuresti, jurist;

7. Mircea Cristian STAICU, cu domiciliul in Bucuresti, absolvent stiinte politice.

In acest sens, aferent punctelor suplimentare ante-mentionate au fost transmise si proiecte de hotarare.

Compania va publica forma actualizata a Convocatorul in data de 13 mai 2020, iar formularul de vot prin corespondenta si imputernicirea speciala, materialele de sedinta si proiectul de hotarare, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/ 28/29 mai 2020/, la data de 15 mai 2020, data anterioara datei de referinta.

Solicitarea completa a actionarului majoritar poate fi consultata pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/ 28/29 mai 2020/materiale.

Catalin NITU

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

Membru Directorat