Solicitare completare ordine de zi AGA 10.04.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 25.03.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 10.04.2019

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 25.03.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 10.04.2019/11.04.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 10(11).04.2019, dupa punctul 2 al ordinii de zi asa cum a fost publicata, a urmatoarelor puncte:

 

2.         Aprobarea Acordului Investitorilor in forma preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda incheiat intre China General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA;

3.         Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6, in numele si pe seama societatii;

4.         Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii actului constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN;

 

Pentru punctele 2,4,5,6 si 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019 si punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis proiecte de hotarare care vor publicate in data de 28.03.2019, simultan cu publicarea convocatorului completat.

 

Urmare introducerii punctelor de mai sus pe Ordinea de zi a AGEA, punctele Ordinii de zi AGEA din data de 10(11).04.2019, publicata, se vor renumerota, astfel:

-          Punctul 2 va redeveni pct 5;

-          Punctul 3 va redeveni pct. 6;

-          Punctul 4 ve redeveni pct 7,

-          Punctul 5 va redeveni pct 8.

Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019  este 25.03.2019, SNN va intreprinde demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 28.03.2019, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.

 

Director General

 Cosmin Ghita