Solicitare completare ordine de zi AGA 10.12.2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 19.11.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 10.12.2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19.11.2018, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 10.12.2018/11.12.2018 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

“Aprobarea propunerii privind repartizarea de dividend in conformitate cu prevederile art. II si III din OUG nr. 29/2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 485.437.300,11 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,61 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018 si a modalitatii de plata, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.”

 

Reamintim faptul ca Adunarea Generala a Actionarilor din data de 10.12.2018 a fost convocata de SNN ca urmare a primirii din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei a solicitarii nr. 262423/06.11.2018 inregistrata la SNN cu nr. 13769/06.11.2018 privind elaborarea si prezentarea de catre conducerea executiva, respectiv administrativa a societatii, a unui Raport de fundamentare a propunerilor de redistribuire/distribuire a dividendelor catre actionari, in vederea convocarii unei adunari generale a actionarilor cu acest subiect. Solicitarea a avut la baza Memorandumul emis de Ministerul Finantelor Publice cu tema „Masuri ce trebuie intreprinse de catre institutiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 referitoare la distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate la „rezultatul reportat” si „alte rezerve” de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome”, aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 31.10.2018.

Suma propusa de Consiliul de Administratie, 238.000.000 lei, a fost calculata in baza rezultatului financiar al companiei aferent perioadei de 9 luni incheiata la 30.09.2018 precum si in functie de disponibilitatile din pozitiile “rezultatul reportat” si “alte rezerve”. Astfel, potentiala distribuire a sumei de 485.437.300,11 lei sub forma de dividende suplimentare, suma care ar include si suma de 238.000.000 lei propusa initial,  in cazul aprobarii de catre actionarii SNN in data de 10.12.2018, ar urma sa fie alocata din conturile “rezultatul reportat” si “alte rezerve”.

 

Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 1171 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.12.2018/11.12.2018  este 26.11.2018, SNN va intreprinde demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 28.11.2018, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.

 

Director General

 

Cosmin Ghita