Solicitare completare ordine de zi AGA 20.05.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 03.05.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 20.05.2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 03.05.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 20.05.2019/21.05.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 20(21).05.2019 a punctului 4, respectiv:

Informarea cu privire la analiza si decizia conducerii societatii in ceea ce priveste distribuirea si virarea, sub forma de dividend sau varsaminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, in conditiile art. I alin. (I) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, regasite in conturile de disponibilitati banesti existente in casa si conturi la banci precum si cele aferente investitiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 si care la aceeasi data nu sunt angajate, prin contracte de achizitie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finantare.

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 5264/03.05.2019 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20/21.05.2019, respectiv punctul 4.

Director General                                                                                                                                 

Cosmin Ghita