Solicitare completare ordine de zi AGA 23.04.2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 05.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

 Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea SA, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 23.04.2019

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 05.04.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 23.04.2019/24.04.2019 din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea SA, dupa cum urmeaza:Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 23(24).04.2019 a punctului 51, respectiv:

Aprobarea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

Solicitarea este efectuata de catre Fondul Proprietatea SA in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 4200/05.04.2019 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2019, respectiv punctul 51.

 

Director General                                                                 

Cosmin Ghita